Monthly Aircraft Movement Summary

Month: August, Year: 2017
Generated Date: Saturday, 23 September 2017

September || August

Flight DateArr Flt NoSTAAC InDep Flt NoSTDAC OutJoint FlightsRouting
01 Aug 17FJ25004:00ATR 72     APW  NAN
01 Aug 17FJ87105:10A332     SFO  NAN
01 Aug 17FJ96005:35B73H     ADL  NAN
01 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
01 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
01 Aug 17   FJ87207:00A332  NAN  SFO
01 Aug 17FJ39207:05A333     HKG  NAN
01 Aug 17   FJ25307:10B73W  NAN  APW
01 Aug 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
01 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
01 Aug 17   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
01 Aug 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
01 Aug 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
01 Aug 17NZ81611:25A320     CHC  NAN  CHC
01 Aug 17CTM116411:50CN235     TBU  NAN  NOU
01 Aug 17FJ25212:00B73W     APW  NAN
01 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
01 Aug 17   NZ81712:30A320  CHC  NAN  CHC
01 Aug 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
01 Aug 17   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
01 Aug 17   CTM116413:20CN235  TBU  NAN  NOU
01 Aug 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
01 Aug 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
01 Aug 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
01 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
01 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
01 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
01 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
01 Aug 17FJ41016:00B73H     AKL  NAN
01 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
01 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
01 Aug 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
01 Aug 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
01 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
01 Aug 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
01 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
01 Aug 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
01 Aug 17NZ5419:10B772     AKL  NAN  AKL
01 Aug 17FJ26820:00B73W     HIR  NAN
01 Aug 17   NZ5520:40B772  AKL  NAN  AKL
01 Aug 17   FJ41521:00B73H  NAN  AKL
01 Aug 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
01 Aug 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
01 Aug 17   FJ82223:59B73W  NAN  CXI  HNL
02 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
02 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
02 Aug 17FJ87306:10A332     SFO  NAN
02 Aug 17   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
02 Aug 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
02 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
02 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
02 Aug 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
02 Aug 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
02 Aug 17   FJ91109:00B73H  NAN  SYD
02 Aug 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
02 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
02 Aug 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
02 Aug 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
02 Aug 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
02 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
02 Aug 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
02 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
02 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
02 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
02 Aug 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
02 Aug 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
02 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
02 Aug 17VA18717:50B73H     MEL  NAN  MEL
02 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
02 Aug 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
02 Aug 17FJ41618:25B73H     AKL  NAN
02 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
02 Aug 17   VA18618:40B73H  MEL  NAN  MEL
02 Aug 17FJ91018:45B73H     SYD  NAN
02 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
02 Aug 17FJ82319:35B73W     HNL  CXI  NAN
02 Aug 17FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
02 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
02 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
03 Aug 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
03 Aug 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
03 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
03 Aug 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
03 Aug 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
03 Aug 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
03 Aug 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
03 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
03 Aug 17   FJ46108:30B73W  NAN  WLG
03 Aug 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
03 Aug 17   FJ91109:00A333  NAN  SYD
03 Aug 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
03 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
03 Aug 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
03 Aug 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
03 Aug 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
03 Aug 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
03 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
03 Aug 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
03 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
03 Aug 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
03 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
03 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
03 Aug 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
03 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
03 Aug 17FJ46017:00B73W     WLG  NAN
03 Aug 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
03 Aug 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
03 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
03 Aug 17   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
03 Aug 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
03 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
03 Aug 17FJ91018:50A333     SYD  NAN
03 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
03 Aug 17NZ81219:35A320     AKL  NAN  AKL
03 Aug 17FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
03 Aug 17   NZ81320:35A320  AKL  NAN  AKL
03 Aug 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
03 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
03 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
03 Aug 17   FJ87022:15A333  NAN  SFO
04 Aug 17   ON01801:00B733  NAN  INU  TRW  MAJ  PNI  KSA
04 Aug 17FJ92205:25B73H     BNE  NAN
04 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
04 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
04 Aug 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
04 Aug 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
04 Aug 17   FJ41107:45B73H  NAN  AKL
04 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
04 Aug 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
04 Aug 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
04 Aug 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
04 Aug 17SB33012:20A320     NOU  NAN  WLS
04 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
04 Aug 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
04 Aug 17   SB33013:15A320  NOU  NAN  WLS
04 Aug 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
04 Aug 17   FJ85313:40B73H  NAN  APW  HNL
04 Aug 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
04 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
04 Aug 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
04 Aug 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
04 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
04 Aug 17FJ41015:10B73H     AKL  NAN
04 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
04 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
04 Aug 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
04 Aug 17CNS300116:00A330     CAN  NAN  CAN
04 Aug 17   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
04 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
04 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
04 Aug 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
04 Aug 17SB33117:35A320     WLS  NAN  NOU
04 Aug 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
04 Aug 17   FJ93118:10B73W  NAN  MEL
04 Aug 17FJ41618:15B73W     AKL  NAN
04 Aug 17   SB33118:30A320  WLS  NAN  NOU
04 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
04 Aug 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
04 Aug 17   CNS300219:00A330  CAN  NAN  CAN
04 Aug 17FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
04 Aug 17   FJ21321:15ATR 72  NAN  TBU
04 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
04 Aug 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
05 Aug 17FJ21202:25ATR 72     TBU  NAN
05 Aug 17FJ87105:10A333     SFO  NAN
05 Aug 17FJ96005:35B73H     ADL  NAN
05 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
05 Aug 17FJ93005:50B73W     MEL  NAN
05 Aug 17   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
05 Aug 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
05 Aug 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
05 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
05 Aug 17FJ85208:25B73H     HNL  APW  NAN
05 Aug 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
05 Aug 17   FJ91109:30A333  NAN  SYD
05 Aug 17   FJ41110:00B73H  NAN  AKL
05 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
05 Aug 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
05 Aug 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
05 Aug 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
05 Aug 17   FJ26913:30B73W  NAN  HIR
05 Aug 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
05 Aug 17NF7414:15ATR 72-600     VLI  NAN  VLI
05 Aug 17   FJ21514:30ATR 72  NAN  TBU
05 Aug 17VA18114:30A332     SYD  NAN  SYD
05 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
05 Aug 17   NF7515:00ATR 72-600  VLI  NAN  VLI
05 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
05 Aug 17   VA18216:00A332  SYD  NAN  SYD
05 Aug 17VA18516:20B73H     MEL  NAN  MEL
05 Aug 17FJ91616:45B73H     SYD  NAN
05 Aug 17FJ41017:15B73H     AKL  NAN
05 Aug 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
05 Aug 17   VA18417:45B73H  MEL  NAN  MEL
05 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
05 Aug 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
05 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
05 Aug 17FJ91019:20A333     SYD  NAN
05 Aug 17NZ81819:25A320     CHC  NAN  CHC
05 Aug 17FJ21419:40ATR 72     TBU  NAN
05 Aug 17   NZ81920:25A320  CHC  NAN  CHC
05 Aug 17FJ26820:30B73W     HIR  NAN
05 Aug 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
05 Aug 17IE70221:30A320     HIR  VLI  NAN
05 Aug 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
05 Aug 17   FJ25322:00ATR 72  NAN  APW
05 Aug 17   FJ41522:00B73W  NAN  AKL
06 Aug 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
06 Aug 17FJ25204:50ATR 72     APW  NAN
06 Aug 17FJ41405:15B73W     AKL  NAN
06 Aug 17FJ92205:25B73H     BNE  NAN
06 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
06 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
06 Aug 17   FJ2941/94106:35B73H  NAN  SUV  SYD
06 Aug 17   FJ25107:00ATR 72  NAN  APW
06 Aug 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
06 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
06 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
06 Aug 17   FJ46108:30B73H  NAN  WLG
06 Aug 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
06 Aug 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
06 Aug 17NZ75610:10A320     AKL  NAN  WLG
06 Aug 17   IE70311:00A320  NAN  VLI  HIR
06 Aug 17   NZ81511:15A320  AKL  NAN  WLG
06 Aug 17VA17512:00A332     BNE  NAN  BNE
06 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
06 Aug 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
06 Aug 17   VA17613:25A332  BNE  NAN  BNE
06 Aug 17FJ25013:40ATR 72     APW  NAN
06 Aug 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
06 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
06 Aug 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
06 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
06 Aug 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
06 Aug 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
06 Aug 17VA18316:30B73H     SYD  NAN  MEL
06 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  SYD
06 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
06 Aug 17FJ46017:00B73H     WLG  NAN
06 Aug 17   FJ82017:10B73H  NAN  APW  HNL
06 Aug 17   VA18217:15B73H  MEL  NAN  SYD
06 Aug 17   VA18417:25B73H  SYD  NAN  MEL
06 Aug 17ON01717:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
06 Aug 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
06 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
06 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
06 Aug 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
06 Aug 17FJ940/294019:30B73H     SYD  SUV  NAN
06 Aug 17NZ81219:35A320     WLG  NAN  AKL
06 Aug 17   FJ41320:30B73W  NAN  AKL
06 Aug 17   NZ75520:40A320  WLG  NAN  AKL
06 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
06 Aug 17   FJ87022:15A332  NAN  SFO
07 Aug 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
07 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
07 Aug 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
07 Aug 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
07 Aug 17FJ82107:35B73H     HNL  NAN
07 Aug 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
07 Aug 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
07 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
07 Aug 17   FJ39108:20A333  NAN  HKG
07 Aug 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
07 Aug 17   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
07 Aug 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
07 Aug 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
07 Aug 17SB33011:00A320     NOU  NAN  WLS
07 Aug 17   SB33011:55A320  NOU  NAN  WLS
07 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
07 Aug 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
07 Aug 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
07 Aug 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
07 Aug 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
07 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
07 Aug 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
07 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
07 Aug 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
07 Aug 17VA18515:20B73H     MEL  NAN  MEL
07 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
07 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
07 Aug 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
07 Aug 17FJ41016:00B73H     AKL  NAN
07 Aug 17   VA18416:10B73H  MEL  NAN  MEL
07 Aug 17SB33116:15A320     WLS  NAN  NOU
07 Aug 17   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
07 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
07 Aug 17   SB33117:10A320  WLS  NAN  NOU
07 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
07 Aug 17FJ41618:15B73W     AKL  NAN
07 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
07 Aug 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
07 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
07 Aug 17   FJ192519:30B73W  NAN  BNE
07 Aug 17FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
07 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
07 Aug 17   FJ25121:15ATR 72  NAN  APW
07 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
08 Aug 17FJ25004:00ATR 72     APW  NAN
08 Aug 17FJ87105:10A332     SFO  NAN
08 Aug 17FJ96005:35B73H     ADL  NAN
08 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
08 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
08 Aug 17   FJ87207:00A332  NAN  SFO
08 Aug 17FJ39207:05A333     HKG  NAN
08 Aug 17   FJ25307:10B73H  NAN  APW
08 Aug 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
08 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
08 Aug 17   FJ41108:45A333  NAN  AKL
08 Aug 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
08 Aug 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
08 Aug 17NZ81611:25A320     CHC  NAN  CHC
08 Aug 17FJ25212:00B73H     APW  NAN
08 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
08 Aug 17   NZ81712:30A320  CHC  NAN  CHC
08 Aug 17NZ5212:45B789     AKL  NAN  AKL
08 Aug 17   FJ26913:00B73H  NAN  HIR
08 Aug 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
08 Aug 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
08 Aug 17   NZ5314:00B789  AKL  NAN  AKL
08 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
08 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
08 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
08 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
08 Aug 17FJ41015:55A333     AKL  NAN
08 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
08 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
08 Aug 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
08 Aug 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
08 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
08 Aug 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
08 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
08 Aug 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
08 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
08 Aug 17FJ26820:00B73H     HIR  NAN
08 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
08 Aug 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
08 Aug 17   FJ41522:00B73H  NAN  AKL
08 Aug 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
08 Aug 17   FJ82223:59B73H  NAN  CXI  HNL
09 Aug 17FJ41405:15B73H     AKL  NAN
09 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
09 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
09 Aug 17FJ87306:10A332     SFO  NAN
09 Aug 17   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
09 Aug 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
09 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
09 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
09 Aug 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
09 Aug 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
09 Aug 17   FJ91109:00B73H  NAN  SYD
09 Aug 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
09 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
09 Aug 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
09 Aug 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
09 Aug 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
09 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
09 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
09 Aug 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
09 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
09 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
09 Aug 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
09 Aug 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
09 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
09 Aug 17VA18717:50B73H     MEL  NAN  MEL
09 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
09 Aug 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
09 Aug 17   PRIVATE18:20GLEX  NAN  PPT
09 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
09 Aug 17   VA18618:40B73H  MEL  NAN  MEL
09 Aug 17FJ91018:45B73H     SYD  NAN
09 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
09 Aug 17FJ82319:35B73H     HNL  CXI  NAN
09 Aug 17FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
09 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
09 Aug 17   FJ81023:50A332  NAN  LAX
10 Aug 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
10 Aug 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
10 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
10 Aug 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
10 Aug 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
10 Aug 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
10 Aug 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
10 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
10 Aug 17PRIVATE08:25GLEX     TBU  NAN
10 Aug 17   FJ46108:30B73H  NAN  WLG
10 Aug 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
10 Aug 17   FJ91109:00A333  NAN  SYD
10 Aug 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
10 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
10 Aug 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
10 Aug 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
10 Aug 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
10 Aug 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
10 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
10 Aug 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
10 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
10 Aug 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
10 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
10 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
10 Aug 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
10 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
10 Aug 17FJ46017:00B73H     WLG  NAN
10 Aug 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
10 Aug 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
10 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
10 Aug 17   FJ41318:10B73H  NAN  AKL
10 Aug 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
10 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
10 Aug 17FJ91018:50A333     SYD  NAN
10 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
10 Aug 17NZ81219:35A320     WLG  NAN  WLG
10 Aug 17FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
10 Aug 17   NZ81320:35A320  WLG  NAN  WLG
10 Aug 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
10 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
10 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
10 Aug 17   FJ87022:15A333  NAN  SFO
11 Aug 17PRIVATE00:50G5     HOU  NAN  PER
11 Aug 17FJ192401:00B73W     BNE  NAN
11 Aug 17   ON01801:00B733  NAN  INU  TRW  MAJ  KSA
11 Aug 17   PRIVATE01:35G5  HOU  NAN  PER
11 Aug 17FJ92205:25B73H     BNE  NAN
11 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
11 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
11 Aug 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
11 Aug 17   FJ82407:00B73W  NAN  CXI
11 Aug 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
11 Aug 17   FJ41107:45B73H  NAN  AKL
11 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
11 Aug 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
11 Aug 17   PRIVATE09:00GLEX  NAN  POM
11 Aug 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
11 Aug 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
11 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
11 Aug 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
11 Aug 17   FJ85313:40B73H  NAN  APW  HNL
11 Aug 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
11 Aug 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
11 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
11 Aug 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
11 Aug 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
11 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
11 Aug 17FJ41015:10B73H     AKL  NAN
11 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
11 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
11 Aug 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
11 Aug 17SB33015:50A320     NOU  NAN  WLS
11 Aug 17EAV32D16:00GLEX     PPT  NAN
11 Aug 17   FJ96116:30B73W  NAN  ADL
11 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
11 Aug 17   SB33016:45A320  NOU  NAN  WLS
11 Aug 17FJ82517:00B73W     CXI  NAN
11 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
11 Aug 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
11 Aug 17FJ41617:35B73H     AKL  NAN
11 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
11 Aug 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
11 Aug 17   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
11 Aug 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
11 Aug 17FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
11 Aug 17   FJ21321:15ATR 72  NAN  TBU
11 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
11 Aug 17   FJ41322:00B73W  NAN  AKL
11 Aug 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
12 Aug 17FJ21202:25ATR 72     TBU  NAN
12 Aug 17FJ87105:10A333     SFO  NAN
12 Aug 17FJ96005:35B73W     ADL  NAN
12 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
12 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
12 Aug 17   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
12 Aug 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
12 Aug 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
12 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
12 Aug 17FJ85208:25B73H     HNL  APW  NAN
12 Aug 17   FJ45109:30B73W  NAN  CHC
12 Aug 17   FJ91109:30A333  NAN  SYD
12 Aug 17   FJ41110:00B73H  NAN  AKL
12 Aug 17FJ41211:05B73W     AKL  NAN
12 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
12 Aug 17PRIVATE12:30G-2     HNL  NAN  BNE
12 Aug 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
12 Aug 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
12 Aug 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
12 Aug 17   FJ26913:30B73H  NAN  HIR
12 Aug 17   PRIVATE13:45G-2  HNL  NAN  BNE
12 Aug 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
12 Aug 17NF7414:15ATR 72-600     VLI  NAN  VLI
12 Aug 17VA18114:30A332     SYD  NAN  SYD
12 Aug 17   FJ21514:30ATR 72  NAN  TBU
12 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
12 Aug 17   NF7515:00ATR 72-600  VLI  NAN  VLI
12 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
12 Aug 17   VA18216:00A332  SYD  NAN  SYD
12 Aug 17VA18516:20B73H     MEL  NAN  MEL
12 Aug 17FJ91616:45B73H     SYD  NAN
12 Aug 17FJ41017:15B73H     AKL  NAN
12 Aug 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
12 Aug 17   VA18417:45B73H  MEL  NAN  MEL
12 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
12 Aug 17FJ45018:25B73W     CHC  NAN
12 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
12 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  CHC
12 Aug 17FJ91019:20A333     SYD  NAN
12 Aug 17NZ81819:25A320     CHC  NAN  AKL
12 Aug 17FJ21419:40ATR 72     TBU  NAN
12 Aug 17   NZ81920:25A320  AKL  NAN  CHC
12 Aug 17FJ26820:30B73H     HIR  NAN
12 Aug 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
12 Aug 17   NZ75520:40A320  CHC  NAN  AKL
12 Aug 17IE70221:30A320     HIR  VLI  NAN
12 Aug 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
12 Aug 17   FJ25322:00ATR 72  NAN  APW
12 Aug 17   FJ41522:00B73W  NAN  AKL
13 Aug 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
13 Aug 17FJ25204:50ATR 72     APW  NAN
13 Aug 17FJ41405:15B73W     AKL  NAN
13 Aug 17FJ92205:25B73H     BNE  NAN
13 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
13 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
13 Aug 17   FJ200506:00B73H  NAN  CNS  XSP
13 Aug 17   FJ2941/94106:15B73W  NAN  SUV  SYD
13 Aug 17   FJ25107:00ATR 72  NAN  APW
13 Aug 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
13 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
13 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
13 Aug 17   FJ46108:30B73H  NAN  WLG
13 Aug 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
13 Aug 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
13 Aug 17NZ75610:10A320     AKL  NAN  WLG
13 Aug 17   IE70311:00A320  NAN  VLI  HIR
13 Aug 17   NZ81511:15A320  AKL  NAN  WLG
13 Aug 17VA17512:00A332     BNE  NAN  BNE
13 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
13 Aug 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
13 Aug 17   VA17613:25A332  BNE  NAN  BNE
13 Aug 17FJ25013:40ATR 72     APW  NAN
13 Aug 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
13 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
13 Aug 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
13 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
13 Aug 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
13 Aug 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
13 Aug 17VA18316:30B73H     SYD  NAN  SYD
13 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
13 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
13 Aug 17FJ46017:00B73H     WLG  NAN
13 Aug 17   FJ82017:10B73H  NAN  APW  HNL
13 Aug 17   VA18217:15B73H  SYD  NAN  SYD
13 Aug 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
13 Aug 17ON01717:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
13 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
13 Aug 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
13 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
13 Aug 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
13 Aug 17FJ940/294019:30B73W     SYD  SUV  NAN
13 Aug 17NZ81219:35A320     WLG  NAN  AKL
13 Aug 17   FJ41320:30B73W  NAN  AKL
13 Aug 17   NZ75520:40A320  WLG  NAN  AKL
13 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
13 Aug 17   FJ87022:15A332  NAN  SFO
14 Aug 17VJT98105:45GLEX     TSN  NAN  LAX
14 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
14 Aug 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
14 Aug 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
14 Aug 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
14 Aug 17FJ82107:35B73H     HNL  NAN
14 Aug 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
14 Aug 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
14 Aug 17   FJ39108:20A333  NAN  HKG
14 Aug 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
14 Aug 17   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
14 Aug 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
14 Aug 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
14 Aug 17SB33011:00A320     NOU  NAN  WLS
14 Aug 17   SB33011:55A320  NOU  NAN  WLS
14 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
14 Aug 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
14 Aug 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
14 Aug 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
14 Aug 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
14 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
14 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
14 Aug 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
14 Aug 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
14 Aug 17VA18515:20B73H     MEL  NAN  MEL
14 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
14 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
14 Aug 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
14 Aug 17FJ41016:00B73H     AKL  NAN
14 Aug 17   VA18416:10B73H  MEL  NAN  MEL
14 Aug 17SB33116:15A320     WLS  NAN  NOU
14 Aug 17   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
14 Aug 17   SB33117:10A320  WLS  NAN  NOU
14 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
14 Aug 17FJ41618:15B73W     AKL  NAN
14 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
14 Aug 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
14 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
14 Aug 17   VJT98120:00GLEX  TSN  NAN  LAX
14 Aug 17FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
14 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
14 Aug 17   FJ25121:15ATR 72  NAN  APW
14 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
15 Aug 17FJ25004:00ATR 72     APW  NAN
15 Aug 17FJ87105:10A332     SFO  NAN
15 Aug 17FJ96005:35B73H     ADL  NAN
15 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
15 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
15 Aug 17FJ39207:05A333     HKG  NAN
15 Aug 17   FJ25307:10B73H  NAN  APW
15 Aug 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
15 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
15 Aug 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
15 Aug 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
15 Aug 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
15 Aug 17NZ81611:25A320     CHC  NAN  CHC
15 Aug 17FJ25212:00B73H     APW  NAN
15 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
15 Aug 17   NZ81712:30A320  CHC  NAN  CHC
15 Aug 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
15 Aug 17   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
15 Aug 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
15 Aug 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
15 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
15 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
15 Aug 17   FJ21115:00ATR 72  NAN  TBU
15 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
15 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
15 Aug 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
15 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
15 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
15 Aug 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
15 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  BNE  MEL
15 Aug 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
15 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
15 Aug 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
15 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
15 Aug 17FJ26820:00B73W     HIR  NAN
15 Aug 17FJ21020:20ATR 72     TBU  NAN
15 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
15 Aug 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
15 Aug 17   FJ41522:00B73H  NAN  AKL
15 Aug 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
15 Aug 17   FJ82223:59B73W  NAN  CXI  HNL
16 Aug 17FJ41405:15B73H     AKL  NAN
16 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
16 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
16 Aug 17   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
16 Aug 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
16 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
16 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
16 Aug 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
16 Aug 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
16 Aug 17   FJ91109:00B73H  NAN  SYD
16 Aug 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
16 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
16 Aug 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
16 Aug 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
16 Aug 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
16 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
16 Aug 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
16 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
16 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
16 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
16 Aug 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
16 Aug 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
16 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
16 Aug 17VA18717:50B73H     MEL  NAN  MEL
16 Aug 17PX08418:10F100     POM  HIR  NAN
16 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
16 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
16 Aug 17   VA18618:40B73H  MEL  NAN  MEL
16 Aug 17FJ91018:45B73H     SYD  NAN
16 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
16 Aug 17FJ82319:35B73W     HNL  CXI  NAN
16 Aug 17FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
16 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
16 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
17 Aug 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
17 Aug 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
17 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
17 Aug 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
17 Aug 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
17 Aug 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
17 Aug 17   PX08508:00F100  NAN  HIR  POM
17 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
17 Aug 17   FJ46108:30B73W  NAN  WLG
17 Aug 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
17 Aug 17   FJ91109:00A333  NAN  SYD
17 Aug 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
17 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
17 Aug 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
17 Aug 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
17 Aug 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
17 Aug 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
17 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
17 Aug 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
17 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
17 Aug 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
17 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
17 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
17 Aug 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
17 Aug 17NZ75416:10A320     AKL  NAN  WLG
17 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
17 Aug 17FJ46017:00B73W     WLG  NAN
17 Aug 17   NZ81317:10A320  AKL  NAN  WLG
17 Aug 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
17 Aug 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
17 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
17 Aug 17   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
17 Aug 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
17 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
17 Aug 17FJ91018:50A333     SYD  NAN
17 Aug 17NZ81219:35A320     WLG  NAN  AKL
17 Aug 17FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
17 Aug 17   NZ75520:40A320  WLG  NAN  AKL
17 Aug 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
17 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
17 Aug 17   FJ87022:15A333  NAN  SFO
18 Aug 17   ON01801:00B733  NAN  INU  TRW  MAJ  KSA
18 Aug 17FJ92205:25B73H     BNE  NAN
18 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
18 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
18 Aug 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
18 Aug 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
18 Aug 17   FJ41107:45B73H  NAN  AKL
18 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
18 Aug 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
18 Aug 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
18 Aug 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
18 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
18 Aug 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
18 Aug 17   FJ85313:40B73H  NAN  APW  HNL
18 Aug 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
18 Aug 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
18 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
18 Aug 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
18 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
18 Aug 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
18 Aug 17FJ41015:10B73H     AKL  NAN
18 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
18 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
18 Aug 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
18 Aug 17SB33015:50A320     NOU  NAN  WLS
18 Aug 17   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
18 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
18 Aug 17   SB33016:45A320  NOU  NAN  WLS
18 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
18 Aug 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
18 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
18 Aug 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
18 Aug 17FJ41618:15B73W     AKL  NAN
18 Aug 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
18 Aug 17FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
18 Aug 17   FJ21321:15ATR 72  NAN  TBU
18 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
18 Aug 17   FJ41322:00B73W  NAN  AKL
18 Aug 17   EAV32D22:20GLEX  NAN  KIX
18 Aug 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
19 Aug 17FJ21202:25ATR 72     TBU  NAN
19 Aug 17FJ87005:10A333     SFO  NAN
19 Aug 17FJ96005:35B73H     ADL  NAN
19 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
19 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
19 Aug 17   FJ27907:00ATR 72  NAN  VAV
19 Aug 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
19 Aug 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
19 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
19 Aug 17FJ85208:25B73H     HNL  APW  NAN
19 Aug 17   FJ91109:30A333  NAN  SYD
19 Aug 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
19 Aug 17   FJ41110:00B73H  NAN  AKL
19 Aug 17FJ41211:05B73W     AKL  NAN
19 Aug 17N280GL12:05G280     MEL  NAN
19 Aug 17FJ27812:30ATR 72     VAV  NAN
19 Aug 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
19 Aug 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
19 Aug 17   FJ26913:30B73W  NAN  HIR
19 Aug 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
19 Aug 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
19 Aug 17NF7414:15ATR 72-600     VLI  NAN  VLI
19 Aug 17VH-LAW14:30GLEX     SYD  NAN
19 Aug 17   FJ21514:30ATR 72  NAN  TBU
19 Aug 17VA18114:30A332     SYD  NAN  SYD
19 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
19 Aug 17   NF7515:00ATR 72-600  VLI  NAN  VLI
19 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
19 Aug 17   VA18216:00A332  SYD  NAN  SYD
19 Aug 17VA18516:20A332     MEL  NAN  MEL
19 Aug 17FJ41017:15B73H     AKL  NAN
19 Aug 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
19 Aug 17   VA18417:45A332  MEL  NAN  MEL
19 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
19 Aug 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
19 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
19 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
19 Aug 17FJ91019:20A333     SYD  NAN
19 Aug 17NZ81819:25A320     CHC  NAN  CHC
19 Aug 17FJ21419:40ATR 72     TBU  NAN
19 Aug 17   NZ81920:25A320  CHC  NAN  CHC
19 Aug 17FJ26820:30B73W     HIR  NAN
19 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
19 Aug 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
19 Aug 17IE70221:30A320     HIR  VLI  NAN
19 Aug 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
19 Aug 17   FJ25322:00ATR 72  NAN  APW
19 Aug 17   EAV32D22:00GLEX  NAN  KIX
19 Aug 17   FJ41522:00B73W  NAN  AKL
20 Aug 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
20 Aug 17FJ25204:50ATR 72     APW  NAN
20 Aug 17FJ41405:15B73W     AKL  NAN
20 Aug 17FJ92205:25B73H     BNE  NAN
20 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
20 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
20 Aug 17   FJ2941/94106:15B73W  NAN  SUV  SYD
20 Aug 17   FJ25107:00ATR 72  NAN  APW
20 Aug 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
20 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
20 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
20 Aug 17   FJ46108:30B73H  NAN  WLG
20 Aug 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
20 Aug 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
20 Aug 17NZ75610:10A320     AKL  NAN  WLG
20 Aug 17   IE70311:00A320  NAN  VLI  HIR
20 Aug 17   NZ81511:15A320  AKL  NAN  WLG
20 Aug 17   N280GL12:00G280  NAN  KIX
20 Aug 17VA17512:00A332     BNE  NAN  BNE
20 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
20 Aug 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
20 Aug 17   VA17613:25A332  BNE  NAN  BNE
20 Aug 17FJ25013:40ATR 72     APW  NAN
20 Aug 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
20 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
20 Aug 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
20 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
20 Aug 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
20 Aug 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
20 Aug 17VA18316:30B73H     SYD  NAN  SYD
20 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
20 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
20 Aug 17FJ46017:00B73H     WLG  NAN
20 Aug 17   FJ82017:10B73H  NAN  APW  HNL
20 Aug 17   VA18217:15B73H  SYD  NAN  SYD
20 Aug 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
20 Aug 17ON01717:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
20 Aug 17PX08418:10F100     POM  HIR  NAN
20 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
20 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
20 Aug 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
20 Aug 17FJ940/294019:30B73W     SYD  SUV  NAN
20 Aug 17NZ81219:35A320     WLG  NAN  AKL
20 Aug 17   FJ41320:30B73W  NAN  AKL
20 Aug 17   NZ75520:40A320  WLG  NAN  AKL
20 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
20 Aug 17   FJ87022:15A332  NAN  SFO
21 Aug 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
21 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
21 Aug 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
21 Aug 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
21 Aug 17FJ82107:35B73H     HNL  NAN
21 Aug 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
21 Aug 17   PX08508:00F100  NAN  HIR  POM
21 Aug 17   FJ39108:20A333  NAN  HKG
21 Aug 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
21 Aug 17   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
21 Aug 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
21 Aug 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
21 Aug 17SB33011:00A320     NOU  NAN  WLS
21 Aug 17   SB33011:55A320  NOU  NAN  WLS
21 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
21 Aug 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
21 Aug 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
21 Aug 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
21 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
21 Aug 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
21 Aug 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
21 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
21 Aug 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
21 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
21 Aug 17VA18515:20B73H     MEL  NAN  MEL
21 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
21 Aug 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
21 Aug 17FJ41016:00B73H     AKL  NAN
21 Aug 17   VA18416:10B73H  MEL  NAN  MEL
21 Aug 17SB33116:15A320     WLS  NAN  NOU
21 Aug 17   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
21 Aug 17   SB33117:10A320  WLS  NAN  NOU
21 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
21 Aug 17FJ41618:15B73W     AKL  NAN
21 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
21 Aug 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
21 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
21 Aug 17FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
21 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
21 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
22 Aug 17PRIVATE03:15G5     LAX  NAN  PER
22 Aug 17   PRIVATE04:00G-5  LAX  NAN  PER
22 Aug 17FJ87105:10A332     SFO  NAN
22 Aug 17FJ96005:35B73H     ADL  NAN
22 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
22 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
22 Aug 17FJ39207:05A333     HKG  NAN
22 Aug 17   FJ25307:10B73W  NAN  APW
22 Aug 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
22 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
22 Aug 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
22 Aug 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
22 Aug 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
22 Aug 17NZ81611:25A320     CHC  NAN  CHC
22 Aug 17FJ25212:00B73W     APW  NAN
22 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
22 Aug 17   NZ81712:30A320  CHC  NAN  CHC
22 Aug 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
22 Aug 17   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
22 Aug 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
22 Aug 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
22 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
22 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
22 Aug 17   FJ21115:00ATR 72  NAN  TBU
22 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
22 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
22 Aug 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
22 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
22 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
22 Aug 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
22 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
22 Aug 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
22 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
22 Aug 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
22 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
22 Aug 17FJ26820:00B73W     HIR  NAN
22 Aug 17FJ21020:20ATR 72     TBU  NAN
22 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
22 Aug 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
22 Aug 17   FJ41522:00B73H  NAN  AKL
22 Aug 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
22 Aug 17   FJ82223:59B73W  NAN  CXI  HNL
23 Aug 17FJ41405:15B73H     AKL  NAN
23 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
23 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
23 Aug 17   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
23 Aug 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
23 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
23 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
23 Aug 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
23 Aug 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
23 Aug 17   FJ91109:00B73H  NAN  SYD
23 Aug 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
23 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
23 Aug 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
23 Aug 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
23 Aug 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
23 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
23 Aug 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
23 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
23 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
23 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
23 Aug 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
23 Aug 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
23 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
23 Aug 17VA18717:50B73H     MEL  NAN  MEL
23 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
23 Aug 17PX08418:10F100     POM  HIR  NAN
23 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
23 Aug 17   VA18618:40B73H  MEL  NAN  MEL
23 Aug 17FJ91018:45B73H     SYD  NAN
23 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
23 Aug 17FJ82319:35B73W     HNL  CXI  NAN
23 Aug 17FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
23 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
23 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
24 Aug 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
24 Aug 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
24 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
24 Aug 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
24 Aug 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
24 Aug 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
24 Aug 17   PX08508:00F100  NAN  HIR  POM
24 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
24 Aug 17   FJ46108:30B73W  NAN  WLG
24 Aug 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
24 Aug 17   FJ91109:00A333  NAN  SYD
24 Aug 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
24 Aug 17N364ER12:05BE36     NOU  NAN
24 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
24 Aug 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
24 Aug 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
24 Aug 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
24 Aug 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
24 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
24 Aug 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
24 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
24 Aug 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
24 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
24 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
24 Aug 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
24 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
24 Aug 17   VH-LAW17:00GLEX  NAN  YVR
24 Aug 17FJ46017:00B73W     WLG  NAN
24 Aug 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
24 Aug 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
24 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
24 Aug 17   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
24 Aug 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
24 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
24 Aug 17FJ91018:50A333     SYD  NAN
24 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
24 Aug 17NZ81219:35A320     WLG  NAN  WLG
24 Aug 17FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
24 Aug 17   NZ81320:35A320  WLG  NAN  WLG
24 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
24 Aug 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
24 Aug 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
24 Aug 17   FJ87022:15A332  NAN  SFO
25 Aug 17   ON01801:00B733  NAN  INU  TRW  MAJ  PNI  KSA
25 Aug 17ZK-NXJ01:00BE400     AKL  NAN  AKL
25 Aug 17   ZK-NXJ03:30BE400  AKL  NAN  AKL
25 Aug 17FJ92205:25B73H     BNE  NAN
25 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
25 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
25 Aug 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
25 Aug 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
25 Aug 17   FJ41107:45B73H  NAN  AKL
25 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
25 Aug 17KE13708:35A333     ICN  NAN  ICN
25 Aug 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
25 Aug 17   KE13810:00A333  ICN  NAN  ICN
25 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
25 Aug 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
25 Aug 17   FJ85313:40B73H  NAN  APW  HNL
25 Aug 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
25 Aug 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
25 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
25 Aug 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
25 Aug 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
25 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
25 Aug 17FJ41015:10B73H     AKL  NAN
25 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
25 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
25 Aug 17SB33015:50A320     NOU  NAN  WLS
25 Aug 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
25 Aug 17   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
25 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
25 Aug 17   SB33016:45A320  NOU  NAN  WLS
25 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
25 Aug 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
25 Aug 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
25 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
25 Aug 17FJ41618:15B73W     AKL  NAN
25 Aug 17N509218:30G-5     PER  NAN  OAK
25 Aug 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
25 Aug 17   N509219:35G-5  PER  NAN  OAK
25 Aug 17FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
25 Aug 17   FJ21321:15ATR 72  NAN  TBU
25 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
25 Aug 17   FJ41322:00B73W  NAN  AKL
25 Aug 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
26 Aug 17FJ21202:25ATR 72     TBU  NAN
26 Aug 17FJ87105:10A332     SFO  NAN
26 Aug 17FJ96005:35B73H     ADL  NAN
26 Aug 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
26 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
26 Aug 17N393VF06:10GLEX     VNY  NAN
26 Aug 17   FJ27907:00ATR 72  NAN  VAV
26 Aug 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
26 Aug 17   N364ER08:00BE36  NAN  PPG
26 Aug 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
26 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
26 Aug 17FJ85208:25B73H     HNL  APW  NAN
26 Aug 17   FJ91109:30A333  NAN  SYD
26 Aug 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
26 Aug 17   FJ41110:00B73H  NAN  AKL
26 Aug 17FJ41211:05B73W     AKL  NAN
26 Aug 17FJ27812:30ATR 72     VAV  NAN
26 Aug 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
26 Aug 17   FJ21113:30B73W  NAN  TBU
26 Aug 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
26 Aug 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
26 Aug 17NF7414:15ATR 72-600     VLI  NAN  VLI
26 Aug 17   FJ21514:30ATR 72  NAN  TBU
26 Aug 17VA18114:30A332     SYD  NAN  SYD
26 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
26 Aug 17   NF7515:00ATR 72-600  VLI  NAN  VLI
26 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
26 Aug 17   VA18216:00A332  SYD  NAN  SYD
26 Aug 17VA18516:20A332     MEL  NAN  MEL
26 Aug 17FJ41017:15B73H     AKL  NAN
26 Aug 17FJ21017:20B73W     TBU  NAN
26 Aug 17   VA18417:45A332  MEL  NAN  MEL
26 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
26 Aug 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
26 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
26 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
26 Aug 17FJ91019:20A333     SYD  NAN
26 Aug 17NZ81819:25A320     CHC  NAN  CHC
26 Aug 17FJ21419:40ATR 72     TBU  NAN
26 Aug 17   NZ81920:25A320  CHC  NAN  CHC
26 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
26 Aug 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
26 Aug 17IE70221:30A320     HIR  VLI  NAN
26 Aug 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
26 Aug 17   FJ25322:00ATR 72  NAN  APW
26 Aug 17   FJ41522:00B73W  NAN  AKL
27 Aug 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
27 Aug 17FJ25204:50ATR 72     APW  NAN
27 Aug 17FJ41405:15B73W     AKL  NAN
27 Aug 17FJ92205:25B73H     BNE  NAN
27 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
27 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
27 Aug 17   FJ2941/94106:15B73W  NAN  SUV  SYD
27 Aug 17   FJ25107:00ATR 72  NAN  APW
27 Aug 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
27 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
27 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
27 Aug 17   FJ46108:30B73H  NAN  WLG
27 Aug 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
27 Aug 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
27 Aug 17NZ75610:10A320     AKL  NAN  WLG
27 Aug 17   IE70311:00A320  NAN  VLI  HIR
27 Aug 17   NZ81511:15A320  AKL  NAN  WLG
27 Aug 17VA17512:00A332     BNE  NAN  BNE
27 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
27 Aug 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
27 Aug 17   VA17613:25A332  BNE  NAN  BNE
27 Aug 17FJ25013:40ATR 72     APW  NAN
27 Aug 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
27 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
27 Aug 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
27 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
27 Aug 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
27 Aug 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
27 Aug 17VA18316:30B73H     SYD  NAN  SYD
27 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
27 Aug 17FJ46017:00B73H     WLG  NAN
27 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
27 Aug 17   FJ82017:10B73H  NAN  APW  HNL
27 Aug 17   VA18217:15B73H  SYD  NAN  SYD
27 Aug 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
27 Aug 17ON01717:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
27 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
27 Aug 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
27 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
27 Aug 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
27 Aug 17FJ940/294019:30B73W     SYD  SUV  NAN
27 Aug 17NZ81219:35A320     WLG  NAN  AKL
27 Aug 17   FJ41320:30B73W  NAN  AKL
27 Aug 17   NZ75520:40A320  WLG  NAN  AKL
27 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
27 Aug 17   FJ87022:15A332  NAN  SFO
28 Aug 17N271DV04:50GLF6     SEA  NAN
28 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
28 Aug 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
28 Aug 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
28 Aug 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
28 Aug 17FJ82107:35B73H     HNL  NAN
28 Aug 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
28 Aug 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
28 Aug 17   FJ39108:20A333  NAN  HKG
28 Aug 17NZ2308:30B772     YVR  NAN  AKL
28 Aug 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
28 Aug 17   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
28 Aug 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
28 Aug 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
28 Aug 17SB33011:00A322     NOU  NAN  WLS
28 Aug 17   SB33011:55A322  NOU  NAN  WLS
28 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
28 Aug 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
28 Aug 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
28 Aug 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
28 Aug 17   NZ2314:00B772  YVR  NAN  AKL
28 Aug 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
28 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
28 Aug 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
28 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
28 Aug 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
28 Aug 17VA18515:20B73H     MEL  NAN  MEL
28 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
28 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
28 Aug 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
28 Aug 17FJ41016:00B73H     AKL  NAN
28 Aug 17   VA18416:10B73H  MEL  NAN  MEL
28 Aug 17SB33116:15A322     WLS  NAN  NOU
28 Aug 17   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
28 Aug 17   SB33117:10A322  WLS  NAN  NOU
28 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
28 Aug 17FJ41618:15B73W     AKL  NAN
28 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
28 Aug 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
28 Aug 17FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
28 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
29 Aug 17FJ87105:10A332     SFO  NAN
29 Aug 17FJ96005:35B73H     ADL  NAN
29 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
29 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
29 Aug 17FJ39207:05A333     HKG  NAN
29 Aug 17   FJ25307:10B73W  NAN  APW
29 Aug 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
29 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
29 Aug 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
29 Aug 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
29 Aug 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
29 Aug 17NZ81611:25A320     CHC  NAN  CHC
29 Aug 17FJ25212:00B73W     APW  NAN
29 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
29 Aug 17   NZ81712:30A320  CHC  NAN  CHC
29 Aug 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
29 Aug 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
29 Aug 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
29 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
29 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
29 Aug 17   FJ21115:00ATR 72  NAN  TBU
29 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
29 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
29 Aug 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
29 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
29 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
29 Aug 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
29 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
29 Aug 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
29 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
29 Aug 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
29 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
29 Aug 17FJ21020:20ATR 72     TBU  NAN
29 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
29 Aug 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
29 Aug 17   FJ41522:00B73H  NAN  AKL
29 Aug 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
29 Aug 17   FJ82223:59B73W  NAN  CXI  HNL
30 Aug 17FJ41405:15B73H     AKL  NAN
30 Aug 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
30 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
30 Aug 17   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
30 Aug 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
30 Aug 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
30 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
30 Aug 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
30 Aug 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
30 Aug 17   FJ91109:00B73H  NAN  SYD
30 Aug 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
30 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
30 Aug 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
30 Aug 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
30 Aug 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
30 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
30 Aug 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
30 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
30 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
30 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
30 Aug 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
30 Aug 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
30 Aug 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
30 Aug 17VA18717:50B73H     MEL  NAN  MEL
30 Aug 17PX08418:10F100     POM  HIR  NAN
30 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
30 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
30 Aug 17   VA18618:40B73H  MEL  NAN  MEL
30 Aug 17FJ91018:45B73H     SYD  NAN
30 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
30 Aug 17FJ82319:35B73W     HNL  CXI  NAN
30 Aug 17FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
30 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
30 Aug 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
31 Aug 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
31 Aug 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
31 Aug 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
31 Aug 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
31 Aug 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
31 Aug 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
31 Aug 17   PX08508:00F100  NAN  HIR  POM
31 Aug 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
31 Aug 17   FJ46108:30B73W  NAN  WLG
31 Aug 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
31 Aug 17   FJ91109:00A333  NAN  SYD
31 Aug 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
31 Aug 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
31 Aug 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
31 Aug 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
31 Aug 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
31 Aug 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
31 Aug 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
31 Aug 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
31 Aug 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
31 Aug 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
31 Aug 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
31 Aug 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
31 Aug 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
31 Aug 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
31 Aug 17FJ46017:00B73W     WLG  NAN
31 Aug 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
31 Aug 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
31 Aug 17   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
31 Aug 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
31 Aug 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
31 Aug 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
31 Aug 17FJ91018:50A333     SYD  NAN
31 Aug 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
31 Aug 17NZ81219:35A320     WLG  NAN  WLG
31 Aug 17FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
31 Aug 17   N271DV20:30GLF6  NAN  SEA
31 Aug 17   NZ81320:35A320  WLG  NAN  WLG
31 Aug 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
31 Aug 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
31 Aug 17   N393VF20:50G5  NAN  VNY
31 Aug 17   N393BV20:50GLEX  NAN  LAX
31 Aug 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
31 Aug 17   FJ87022:15A332  NAN  SFO
   © 2015, Air Terminal Services. All rights reserved. Disclaimer | Sitemap