Flight Information > Monthly Aircraft Movement Summary

Monthly Aircraft Movement Summary

Month: September, Year: 2019
Generated Date: Monday, 23 September 2019

September || August

Flight DateArr Flt NoSTAAC InDep Flt NoSTDAC OutJoint FlightsRouting
01 Sep 19FJ81105:20A332     LAX  NAN
01 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
01 Sep 19FJ39207:05A332     HKG  NAN
01 Sep 19   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
01 Sep 19   PX708508:00F100  NAN  HIR  POM
01 Sep 19   FJ39108:20A332  NAN  HKG
01 Sep 19   FJ41108:30B73H  NAN  AKL
01 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
01 Sep 19FJ36011:00A332     SIN  NAN
01 Sep 19VA17312:05A332     BNE  NAN  BNE
01 Sep 19FJ91412:10B73W     SYD  NAN
01 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
01 Sep 19   FJ25513:10B73W  NAN  APW
01 Sep 19   FJ35113:25A332  NAN  NRT
01 Sep 19   VA17413:25A332  BNE  NAN  BNE
01 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
01 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
01 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
01 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
01 Sep 19   N604KJ15:30CL604  NAN  HNL
01 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
01 Sep 19FJ41016:05B73H     AKL  NAN
01 Sep 19QF10116:30B738     SYD  NAN  SYD
01 Sep 19VA18316:35B73H     SYD  NAN  SYD
01 Sep 19PX08417:05B738     POM  HIR  NAN
01 Sep 19   FJ82017:10B73H  NAN  HNL
01 Sep 19   VA18217:25B73H  SYD  NAN  SYD
01 Sep 19   QF10217:35B738  SYD  NAN  SYD
01 Sep 19ON01717:40B733     PNI  TRW  INU  NAN
01 Sep 19VA18517:55B73H     MEL  NAN  MEL
01 Sep 19FJ25418:00B73W     APW  NAN
01 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
01 Sep 19   FJ91519:00B73W  NAN  SYD
01 Sep 19NZ75419:05A321     AKL  NAN  AKL
01 Sep 19   VA18419:20B73H  MEL  NAN  MEL
01 Sep 19FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
01 Sep 19   NZ75520:05A321  AKL  NAN  AKL
01 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
02 Sep 19FJ87105:10A332     SFO  NAN
02 Sep 19FJ81105:20A333     LAX  NAN
02 Sep 19   FJ21107:00ATR 72  NAN  TBU
02 Sep 19FJ39207:05A332     HKG  NAN
02 Sep 19FJ82107:45B73H     HNL  NAN
02 Sep 19   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
02 Sep 19   FJ39108:20A333  NAN  HKG
02 Sep 19   FJ41108:30A332  NAN  AKL
02 Sep 19KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
02 Sep 19   FJ23108:45B73H  NAN  TRW
02 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
02 Sep 19FJ35009:05A332     NRT  NAN
02 Sep 19   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
02 Sep 19SB33011:00A322     NOU  NAN  WLS
02 Sep 19   FJ36111:40A332  NAN  SIN
02 Sep 19   SB33011:55A322  NOU  NAN  WLS
02 Sep 19FJ21012:10ATR 72     TBU  NAN
02 Sep 19FJ91412:10B73W     SYD  NAN
02 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
02 Sep 19   FJ25513:10B73W  NAN  APW
02 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
02 Sep 19   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
02 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
02 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
02 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
02 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
02 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
02 Sep 19FJ41016:05A332     AKL  NAN
02 Sep 19FJ23016:10B73H     TRW  NAN
02 Sep 19SB33116:15A322     WLS  NAN  NOU
02 Sep 19   SB33117:10A322  WLS  NAN  NOU
02 Sep 19FJ25418:00B73W     APW  NAN
02 Sep 19   FJ93118:50A332  NAN  MEL
02 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
02 Sep 19FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
02 Sep 19IE70220:30A320     HIR  VLI  NAN
02 Sep 19   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
02 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
03 Sep 19FJ200200:35B73H     CNS  NAN
03 Sep 19FJ81105:20A332     LAX  NAN
03 Sep 19FJ92205:25B73H     BNE  NAN
03 Sep 19FJ93006:20A332     MEL  NAN
03 Sep 19FJ39207:05A333     HKG  NAN
03 Sep 19   VA18007:25B73H  NAN  SYD
03 Sep 19   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
03 Sep 19   FJ45108:10B73H  NAN  CHC
03 Sep 19   FJ92108:15B73W  NAN  BNE
03 Sep 19   FJ41108:30A332  NAN  AKL
03 Sep 19   FJ91109:00A333  NAN  SYD
03 Sep 19   IE70309:30A320  NAN  VLI  HIR
03 Sep 19FJ36011:00A332     SIN  NAN
03 Sep 19   ON01811:45B733  NAN  INU  TRW  MAJ
03 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
03 Sep 19FJ27413:15ATR 72     VAV  NAN
03 Sep 19   FJ35113:25A332  NAN  NRT
03 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
03 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
03 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
03 Sep 19   FJ21115:00ATR 72  NAN  TBU
03 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
03 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
03 Sep 19FJ41016:05A332     AKL  NAN
03 Sep 19QF10116:30B738     SYD  NAN  SYD
03 Sep 19   N933ML16:30GL5T  NAN  BNE
03 Sep 19FJ92017:00B73W     BNE  NAN
03 Sep 19FJ45017:05B73H     CHC  NAN
03 Sep 19   QF10217:35B738  SYD  NAN  SYD
03 Sep 19VA18517:55B73H     MEL  NAN  MEL
03 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
03 Sep 19FJ91019:00A333     SYD  NAN
03 Sep 19NZ75419:05A321     AKL  NAN  AKL
03 Sep 19   VA18419:20B73H  MEL  NAN  MEL
03 Sep 19NZ81619:55A320     CHC  CHC
03 Sep 19   NZ75520:05A321  AKL  NAN  AKL
03 Sep 19FJ21020:10ATR 72     TBU  NAN
03 Sep 19   NZ81920:55A320  CHC  CHC
03 Sep 19   FJ81021:40A333  NAN  LAX
03 Sep 19   FJ87022:15A332  NAN  SFO
03 Sep 19   FJ82223:50B73W  NAN  CXI  HNL
04 Sep 19FJ81105:20A332     LAX  NAN
04 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
04 Sep 19   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
04 Sep 19   FJ27507:45ATR 72  NAN  VAV
04 Sep 19   FJ46107:50B73H  NAN  WLG
04 Sep 19   FJ39108:20A332  NAN  HKG
04 Sep 19KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
04 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
04 Sep 19FJ35009:05A332     NRT  NAN
04 Sep 19   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
04 Sep 19   FJ41110:30A332  NAN  AKL
04 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
04 Sep 19FJ27413:00ATR 72     VAV  NAN
04 Sep 19   FJ27713:45ATR 72  NAN  VAV
04 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
04 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
04 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
04 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
04 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
04 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
04 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
04 Sep 19FJ46016:20B73H     WLG  NAN
04 Sep 19ON01717:30B733     MAJ  TRW  INU  NAN
04 Sep 19   FJ25517:30B73H  NAN  APW
04 Sep 19FJ41018:05A332     AKL  NAN
04 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
04 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
04 Sep 19FJ27619:00ATR 72     VAV  NAN
04 Sep 19FJ82319:10B73W     HNL  CXI  NAN
04 Sep 19FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
04 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
04 Sep 19FJ25422:20B73H     APW  NAN
05 Sep 19FJ87105:10A332     SFO  NAN
05 Sep 19FJ81105:20A333     LAX  NAN
05 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
05 Sep 19FJ39207:05A332     HKG  NAN
05 Sep 19   FJ23107:30B73W  NAN  TRW
05 Sep 19   FJ45108:10B73H  NAN  CHC
05 Sep 19   FJ41108:30A332  NAN  AKL
05 Sep 19   FJ93508:40A332  NAN  MEL
05 Sep 19   FJ91109:00A333  NAN  SYD
05 Sep 19NZ81209:50A320     WLG  NAN  CHC
05 Sep 19   NZ81710:50A320  WLG  NAN  CHC
05 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
05 Sep 19   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
05 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
05 Sep 19   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
05 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
05 Sep 19FJ23014:55B73W     TRW  NAN
05 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
05 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
05 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
05 Sep 19FJ41016:05A332     AKL  NAN
05 Sep 19PX08616:45B737     POM  NAN
05 Sep 19FJ45017:05B73H     CHC  NAN
05 Sep 19FJ21017:20B73H     TBU  NAN
05 Sep 19VA18517:55B73H     MEL  NAN  MEL
05 Sep 19   FJ91519:00B73H  NAN  SYD
05 Sep 19FJ91019:00A333     SYD  NAN
05 Sep 19   FJ41319:00B73W  NAN  AKL
05 Sep 19NZ75419:05A321     AKL  NAN  AKL
05 Sep 19   VA18419:20B73H  MEL  NAN  MEL
05 Sep 19NZ81619:55A320     CHC  NAN  WLG
05 Sep 19   NZ75520:05A321  AKL  NAN  AKL
05 Sep 19FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
05 Sep 19FJ93420:10A332     MEL  NAN
05 Sep 19   FJ92320:40B73H  BNE  NAN
05 Sep 19   NZ81320:55A320  CHC  NAN  WLG
05 Sep 19   FJ81021:40A333  NAN  LAX
05 Sep 19   FJ87022:15A332  NAN  SFO
06 Sep 19   ON01801:00B733  NAN  INU  TRW  MAJ  PNI
06 Sep 19FJ81105:20A332     LAX  NAN
06 Sep 19FJ92205:25B73H     BNE  NAN
06 Sep 19   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
06 Sep 19   PX08708:30B737  NAN  POM
06 Sep 19   FJ41108:30A332  NAN  AKL
06 Sep 19KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
06 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
06 Sep 19FJ41609:40B73W     AKL  NAN
06 Sep 19   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
06 Sep 19FJ91412:10B73H     SYD  NAN
06 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
06 Sep 19   FJ27713:00ATR 72  NAN  VAV
06 Sep 19   FJ35113:25A332  NAN  NRT
06 Sep 19   FJ85313:30B73H  NAN  APW  HNL
06 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
06 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
06 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
06 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
06 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
06 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
06 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
06 Sep 19FJ41016:05A332     AKL  NAN
06 Sep 19QF10116:30B738     SYD  NAN  SYD
06 Sep 19FJ92017:00B73H     BNE  NAN
06 Sep 19   QF10217:35B738  SYD  NAN  SYD
06 Sep 19FJ27618:15ATR 72     VAV  NAN
06 Sep 19NF7418:40B733     VLI  NAN  VLI
06 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
06 Sep 19   FJ91519:00B73W  NAN  SYD
06 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
06 Sep 19   NF7519:45B733  VLI  NAN  VLI
06 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
06 Sep 19   FJ21323:30ATR 72  NAN  TBU
07 Sep 19FJ185200:45B73H     HNL  APW  NAN
07 Sep 19   FJ185304:00B73H  NAN  APW
07 Sep 19FJ87105:10A332     SFO  NAN
07 Sep 19FJ81105:20A333     LAX  NAN
07 Sep 19FJ21206:20ATR 72     TBU  NAN
07 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
07 Sep 19   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
07 Sep 19FJ85208:10B73H     HNL  APW  NAN
07 Sep 19   FJ39108:20A332  NAN  HKG
07 Sep 19   FJ93508:45B73H  NAN  MEL
07 Sep 19FJ35009:05A332     NRT  NAN
07 Sep 19   FJ91109:30A333  NAN  SYD
07 Sep 19NZ81209:45A321     WLG  NAN  CHC
07 Sep 19   FJ41110:00A332  NAN  AKL
07 Sep 19   NZ81710:50A321  WLG  NAN  CHC
07 Sep 19   FJ36111:40A332  NAN  SIN
07 Sep 19FJ91412:10B73W     SYD  NAN
07 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
07 Sep 19   FJ26913:00B73H  NAN  HIR
07 Sep 19FJ27413:15ATR 72     VAV  NAN
07 Sep 19   FJ21113:30B73W  NAN  TBU
07 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
07 Sep 19NZ5614:15B772     AKL  NAN  AKL
07 Sep 19   FJ26114:20ATR 72  NAN  VLI
07 Sep 19ASY26014:30B737-BBJ     HIK  NAN  NTL
07 Sep 19VA18114:30A332     SYD  NAN  SYD
07 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
07 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
07 Sep 19   NZ5115:20B772  AKL  NAN  AKL
07 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
07 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
07 Sep 19   VA18216:00A332  SYD  NAN  SYD
07 Sep 19   ASY26016:00B737-BBJ  HIK  NAN  NTL
07 Sep 19QF10116:30B738     SYD  NAN  SYD
07 Sep 19FJ21017:20B73W     TBU  NAN
07 Sep 19FJ41017:25A332     AKL  NAN
07 Sep 19   QF10217:35B738  SYD  NAN  SYD
07 Sep 19VA18517:45A332     MEL  NAN  MEL
07 Sep 19   FJ91519:00B73W  NAN  SYD
07 Sep 19NZ75419:05A320     AKL  NAN  AKL
07 Sep 19   VA18419:10A332  MEL  NAN  MEL
07 Sep 19FJ91019:30A333     SYD  NAN
07 Sep 19NZ81619:55A321     CHC  NAN  WLG
07 Sep 19FJ26219:55ATR 72     VLI  NAN
07 Sep 19   NZ75520:05A320  AKL  NAN  AKL
07 Sep 19FJ26820:10B73H     HIR  NAN
07 Sep 19FJ93420:25B73H     MEL  NAN
07 Sep 19   NZ81320:55A321  CHC  NAN  WLG
07 Sep 19   FJ92321:10B73H  NAN  BNE
07 Sep 19   FJ81021:40A333  NAN  LAX
07 Sep 19   FJ87022:15A332  NAN  SFO
08 Sep 19N499JB01:00G5     CNS  NAN
08 Sep 19FJ81105:20A332     LAX  NAN
08 Sep 19FJ92205:55B73H     BNE  NAN
08 Sep 19FJ39207:05A332     HKG  NAN
08 Sep 19   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
08 Sep 19   FJ46107:50B73H  NAN  WLG
08 Sep 19   FJ39108:20A332  NAN  HKG
08 Sep 19   FJ41108:30B73H  NAN  AKL
08 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
08 Sep 19FJ36011:00A332     SIN  NAN
08 Sep 19VA17312:05A332     BNE  NAN  BNE
08 Sep 19FJ91412:10B73W     SYD  NAN
08 Sep 19   FJ92112:15A332  NAN  BNE  NAN
08 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
08 Sep 19   FJ25513:10B73W  NAN  APW
08 Sep 19   VA17413:25A332  BNE  NAN  BNE
08 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
08 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
08 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
08 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
08 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
08 Sep 19FJ41016:05B73H     AKL  NAN
08 Sep 19FJ46016:20B73H     WLG  NAN
08 Sep 19QF10116:30B738     SYD  NAN  SYD
08 Sep 19VA18316:35B73H     SYD  NAN  SYD
08 Sep 19PX08417:05F100     POM  HIR  NAN
08 Sep 19   FJ82017:10B73H  NAN  APW  HNL
08 Sep 19   VA18217:25B73H  SYD  NAN  SYD
08 Sep 19   QF10217:35B738  SYD  NAN  SYD
08 Sep 19ON01717:40B733     PNI  TRW  INU  NAN
08 Sep 19VA18517:55B73H     MEL  NAN  MEL
08 Sep 19FJ25418:00B73W     APW  NAN
08 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
08 Sep 19   FJ91519:00B73W  NAN  SYD
08 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
08 Sep 19NZ75419:05A321     AKL  NAN  AKL
08 Sep 19   VA18419:20B73H  MEL  NAN  MEL
08 Sep 19FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
08 Sep 19   NZ75520:05A321  AKL  NAN  AKL
08 Sep 19FJ92021:00A332     NAN  BNE  NAN
08 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
09 Sep 19FJ87105:10A332     SFO  NAN
09 Sep 19FJ81105:20A333     LAX  NAN
09 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
09 Sep 19   FJ21107:00ATR 72  NAN  TBU
09 Sep 19FJ39207:05A332     HKG  NAN
09 Sep 19   FJ23107:30B73H  NAN  TRW
09 Sep 19FJ82107:45B73H     HNL  NAN
09 Sep 19   PX08508:00F100  NAN  HIR  POM
09 Sep 19   FJ39108:20A333  NAN  HKG
09 Sep 19   FJ41108:30A332  NAN  AKL
09 Sep 19KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
09 Sep 19   FJ92108:45B73H  NAN  BNE
09 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
09 Sep 19   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
09 Sep 19SB33011:00A322     NOU  NAN  WLS
09 Sep 19   FJ36111:40A332  NAN  SIN
09 Sep 19   SB33011:55A322  NOU  NAN  WLS
09 Sep 19FJ21012:10ATR 72     TBU  NAN
09 Sep 19FJ91412:10B73W     SYD  NAN
09 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
09 Sep 19   FJ25513:10B73W  NAN  APW
09 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
09 Sep 19NZ75614:15A320     AKL  NAN  AKL
09 Sep 19   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
09 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
09 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
09 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
09 Sep 19FJ23014:55B73H     TRW  NAN
09 Sep 19   NZ75115:20A320  AKL  NAN  AKL
09 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
09 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
09 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
09 Sep 19FJ41016:05A332     AKL  NAN
09 Sep 19SB33116:15A322     WLS  NAN  NOU
09 Sep 19   SB33117:10A322  WLS  NAN  NOU
09 Sep 19FJ92017:30B73H     BNE  NAN
09 Sep 19FJ25418:00B73W     APW  NAN
09 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
09 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
09 Sep 19   FJ91519:00B73H  NAN  SYD
09 Sep 19FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
09 Sep 19IE70220:30A320     HIR  VLI  NAN
09 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
10 Sep 19FJ81105:20A332     LAX  NAN
10 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
10 Sep 19N834BZ07:00B737-BBJ     SIN  NAN
10 Sep 19FJ39207:05A333     HKG  NAN
10 Sep 19   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
10 Sep 19   FJ45108:10B73W  NAN  CHC
10 Sep 19   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
10 Sep 19   FJ41108:30A332  NAN  AKL
10 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
10 Sep 19   IE70309:30A320  NAN  VLI  HIR
10 Sep 19   N499JB10:00G5  NAN  KOA
10 Sep 19FJ36011:00A332     SIN  NAN
10 Sep 19   ON01811:45B733  NAN  INU  TRW  MAJ
10 Sep 19FJ91412:10B73H     SYD  NAN
10 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
10 Sep 19FJ27413:15ATR 72     VAV  NAN
10 Sep 19   FJ35113:25A332  NAN  NRT
10 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
10 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
10 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
10 Sep 19   FJ21115:00ATR 72  NAN  TBU
10 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
10 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
10 Sep 19FJ41016:05A332     AKL  NAN
10 Sep 19QF10116:30B738     SYD  NAN  SYD
10 Sep 19FJ92017:00B73H     BNE  NAN
10 Sep 19FJ45017:05B73W     CHC  NAN
10 Sep 19   QF10217:35B738  SYD  NAN  SYD
10 Sep 19VA18517:55B73H     MEL  NAN  MEL
10 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
10 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
10 Sep 19   FJ91519:00B73H  NAN  SYD
10 Sep 19NZ75419:05A321     AKL  NAN  AKL
10 Sep 19   VA18419:20B73H  MEL  NAN  MEL
10 Sep 19NZ81619:55A320     CHC  CHC
10 Sep 19   NZ75520:05A321  AKL  NAN  AKL
10 Sep 19FJ21020:10ATR 72     TBU  NAN
10 Sep 19PRIVATE20:40CESSNA     NOU  NAN  RAR
10 Sep 19   NZ81920:55A320  CHC  CHC
10 Sep 19   PRIVATE21:40Cessna Citation  NOU  NAN  RAR
10 Sep 19   FJ81021:40A333  NAN  LAX
10 Sep 19   FJ87022:15A332  NAN  SFO
10 Sep 19   FJ82223:50B73W  NAN  CXI  HNL
11 Sep 19FJ81105:20A332     LAX  NAN
11 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
11 Sep 19   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
11 Sep 19   FJ46107:50B73H  NAN  WLG
11 Sep 19   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
11 Sep 19   FJ39108:20A332  NAN  HKG
11 Sep 19KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
11 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
11 Sep 19FJ35009:05A332     NRT  NAN
11 Sep 19   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
11 Sep 19   FJ41110:30A332  NAN  AKL
11 Sep 19FJ91412:05B73H     SYD  NAN
11 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
11 Sep 19FJ200213:00A330     AUH  NAN
11 Sep 19   FJ25513:10B73H  NAN  APW
11 Sep 19FJ27413:15ATR 72     VAV  NAN
11 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
11 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
11 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
11 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
11 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
11 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
11 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
11 Sep 19FJ46016:20B73H     WLG  NAN
11 Sep 19FJ25418:00B73H     APW  NAN
11 Sep 19FJ41018:05A332     AKL  NAN
11 Sep 19ON01718:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
11 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
11 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
11 Sep 19   FJ91519:00B73H  NAN  SYD
11 Sep 19FJ82319:10B73W     HNL  CXI  NAN
11 Sep 19   FJ200719:20A332  NAN  SIN
11 Sep 19FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
11 Sep 19   FJ92320:40B73W  NAN  BNE
11 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
12 Sep 19FJ87105:10A332     SFO  NAN
12 Sep 19FJ81105:20A333     LAX  NAN
12 Sep 19FJ92205:25B73W     BNE  NAN
12 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
12 Sep 19FJ39207:05A332     HKG  NAN
12 Sep 19   FJ23107:30B73W  NAN  TRW
12 Sep 19   FJ45108:10A332  NAN  CHC
12 Sep 19   FJ41108:30A332  NAN  AKL
12 Sep 19   FJ93508:40A330  NAN  MEL
12 Sep 19   FJ91109:00A333  NAN  SYD
12 Sep 19NZ81209:50A320     WLG  NAN  CHC
12 Sep 19   NZ81710:50A320  WLG  NAN  CHC
12 Sep 19FJ91412:10B73H     SYD  NAN
12 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
12 Sep 19   ON01813:20B733  NAN  INU  BNE
12 Sep 19   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
12 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
12 Sep 19   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
12 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
12 Sep 19FJ23014:55B73W     TRW  NAN
12 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
12 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
12 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
12 Sep 19FJ41016:05A332     AKL  NAN
12 Sep 19PX08616:45B737     POM  NAN
12 Sep 19FJ45017:15A332     CHC  NAN
12 Sep 19FJ21017:20B73H     TBU  NAN
12 Sep 19VA18517:55B73H     MEL  NAN  MEL
12 Sep 19FJ91019:00A333     SYD  NAN
12 Sep 19   FJ41319:00B73H  NAN  AKL
12 Sep 19   FJ91519:00B73H  NAN  SYD
12 Sep 19NZ75419:05A321     AKL  NAN  AKL
12 Sep 19   VA18419:20B73H  MEL  NAN  MEL
12 Sep 19NZ81619:55A320     CHC  NAN  WLG
12 Sep 19FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
12 Sep 19   NZ75520:05A321  AKL  NAN  AKL
12 Sep 19FJ93420:10A330     MEL  NAN
12 Sep 19   FJ92320:40B73W  BNE  NAN
12 Sep 19   NZ81320:55A320  CHC  NAN  WLG
12 Sep 19   FJ81021:40A333  NAN  LAX
12 Sep 19   FJ87022:15A332  NAN  SFO
13 Sep 19FJ81105:20A332     LAX  NAN
13 Sep 19FJ92205:25B73W     BNE  NAN
13 Sep 19VH-LAW05:30GLEX     SEA  NAN
13 Sep 19   FJ92108:15B73W  NAN  BNE
13 Sep 19   FJ41108:30A332  NAN  AKL
13 Sep 19   PX08708:30B737  NAN  POM
13 Sep 19KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
13 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
13 Sep 19FJ41609:40B73H     AKL  NAN
13 Sep 19   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
13 Sep 19FJ91412:10B73H     SYD  NAN
13 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
13 Sep 19   FJ27713:00ATR 72  NAN  VAV
13 Sep 19   FJ35113:25A332  NAN  NRT
13 Sep 19   FJ85313:30B73H  NAN  APW  HNL
13 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
13 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
13 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
13 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
13 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
13 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
13 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
13 Sep 19FJ41016:05A332     AKL  NAN
13 Sep 19QF10116:30B738     SYD  NAN  SYD
13 Sep 19FJ92017:00B73W     BNE  NAN
13 Sep 19   QF10217:35B738  SYD  NAN  SYD
13 Sep 19FJ27618:15ATR 72     VAV  NAN
13 Sep 19NF7418:45B733     VLI  NAN  VLI
13 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
13 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
13 Sep 19   FJ91519:00B73W  NAN  SYD
13 Sep 19   NF7519:45B733  VLI  NAN  VLI
13 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
13 Sep 19   FJ21323:30ATR 72  NAN  TBU
14 Sep 19FJ87105:10A332     SFO  NAN
14 Sep 19FJ81105:20A333     LAX  NAN
14 Sep 19VJT-79605:30GLEX     HNL  NAN
14 Sep 19FJ21206:20ATR 72     TBU  NAN
14 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
14 Sep 19   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
14 Sep 19FJ85208:10B73H     HNL  APW  NAN
14 Sep 19   FJ39108:20A332  NAN  HKG
14 Sep 19   FJ93508:45B73H  NAN  MEL
14 Sep 19FJ35009:05A332     NRT  NAN
14 Sep 19   FJ91109:30A333  NAN  SYD
14 Sep 19NZ81209:45A321     WLG  NAN  CHC
14 Sep 19   FJ41110:00A332  NAN  AKL
14 Sep 19   NZ81710:50A321  WLG  NAN  CHC
14 Sep 19   FJ36111:40A332  NAN  SIN
14 Sep 19FJ91412:10B73W     SYD  NAN
14 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
14 Sep 19   FJ26913:00B73H  NAN  HIR
14 Sep 19FJ27413:15ATR 72     VAV  NAN
14 Sep 19   FJ21113:30B73W  NAN  TBU
14 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
14 Sep 19NZ75614:15A321     AKL  NAN  AKL
14 Sep 19   FJ26114:20ATR 72  NAN  VLI
14 Sep 19VA18114:30A332     SYD  NAN  SYD
14 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
14 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
14 Sep 19   NZ75115:20A321  AKL  NAN  AKL
14 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
14 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
14 Sep 19   VA18216:00A332  SYD  NAN  SYD
14 Sep 19QF10116:30B738     SYD  NAN  SYD
14 Sep 19FJ21017:20B73W     TBU  NAN
14 Sep 19FJ41017:25A332     AKL  NAN
14 Sep 19   QF10217:35B738  SYD  NAN  SYD
14 Sep 19VA18517:45A332     MEL  NAN  MEL
14 Sep 19   FJ91519:00B73W  NAN  SYD
14 Sep 19NZ75419:05A320     AKL  NAN  AKL
14 Sep 19   VA18419:10A332  MEL  NAN  MEL
14 Sep 19FJ91019:30A333     SYD  NAN
14 Sep 19NZ81619:55A320     CHC  NAN  WLG
14 Sep 19FJ26219:55ATR 72     VLI  NAN
14 Sep 19   NZ75520:05A320  AKL  NAN  AKL
14 Sep 19FJ26820:10B73H     HIR  NAN
14 Sep 19FJ93420:25B73H     MEL  NAN
14 Sep 19   NZ81320:55A320  CHC  NAN  WLG
14 Sep 19   FJ92321:10B73H  NAN  BNE
14 Sep 19   FJ81021:40A333  NAN  LAX
14 Sep 19   FJ87022:15A332  NAN  SFO
15 Sep 19OD510705:00B738     BNE  NAN
15 Sep 19FJ81105:20A332     LAX  NAN
15 Sep 19FJ92205:55B73H     BNE  NAN
15 Sep 19FJ39207:05A332     HKG  NAN
15 Sep 19   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
15 Sep 19   FJ46107:50B73H  NAN  WLG
15 Sep 19   FJ39108:20A332  NAN  HKG
15 Sep 19   FJ41108:30B73H  NAN  AKL
15 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
15 Sep 19FJ36011:00A332     SIN  NAN
15 Sep 19VA17312:05A332     BNE  NAN  BNE
15 Sep 19FJ91412:10B73W     SYD  NAN
15 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
15 Sep 19   FJ25513:10B73W  NAN  APW
15 Sep 19   VA17413:25A332  BNE  NAN  BNE
15 Sep 19   FJ35113:25A332  NAN  NRT
15 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
15 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
15 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
15 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
15 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
15 Sep 19FJ41016:05B73H     AKL  NAN
15 Sep 19FJ46016:20B73H     WLG  NAN
15 Sep 19QF10116:30B738     SYD  NAN  SYD
15 Sep 19VA18316:35B73H     SYD  NAN  SYD
15 Sep 19PX08417:05F100     POM  HIR  NAN
15 Sep 19   FJ82017:10B73H  NAN  HNL
15 Sep 19   VA18217:25B73H  SYD  NAN  SYD
15 Sep 19   QF10217:35B738  SYD  NAN  SYD
15 Sep 19ON01717:40B733     PNI  TRW  INU  NAN
15 Sep 19VA18517:55B73H     MEL  NAN  MEL
15 Sep 19FJ25418:00B73W     APW  NAN
15 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
15 Sep 19NZ5418:50B772     AKL  NAN  AKL
15 Sep 19   FJ91519:00B73W  NAN  SYD
15 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
15 Sep 19   VA18419:20B73H  MEL  NAN  MEL
15 Sep 19FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
15 Sep 19   NZ5520:05B772  AKL  NAN  AKL
15 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
15 Sep 19FJ192023:35A320     BNE  NAN  BNE
16 Sep 19   FJ192100:35A320  BNE  NAN  BNE
16 Sep 19FJ87105:10A332     SFO  NAN
16 Sep 19FJ81105:20A333     LAX  NAN
16 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
16 Sep 19   FJ21107:00ATR 72  NAN  TBU
16 Sep 19FJ39207:05A332     HKG  NAN
16 Sep 19   FJ23107:30B73H  NAN  TRW
16 Sep 19FJ82107:45B73H     HNL  NAN
16 Sep 19   PX08508:00F100  NAN  HIR  POM
16 Sep 19   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
16 Sep 19   FJ39108:20A333  NAN  HKG
16 Sep 19   FJ41108:30A332  NAN  AKL
16 Sep 19KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
16 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
16 Sep 19FJ35009:05A332     NRT  NAN
16 Sep 19   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
16 Sep 19SB33011:00A322     NOU  NAN  WLS
16 Sep 19   FJ36111:40A332  NAN  SIN
16 Sep 19   SB33011:55A322  NOU  NAN  WLS
16 Sep 19FJ91412:10B73W     SYD  NAN
16 Sep 19FJ21012:10ATR 72     TBU  NAN
16 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
16 Sep 19   FJ25513:10B73W  NAN  APW
16 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
16 Sep 19   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
16 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
16 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
16 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
16 Sep 19FJ23014:55B73H     TRW  NAN
16 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
16 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
16 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
16 Sep 19FJ41016:05A332     AKL  NAN
16 Sep 19SB33116:15A322     WLS  NAN  NOU
16 Sep 19FJ92017:00B738     BNE  NAN
16 Sep 19   SB33117:10A322  WLS  NAN  NOU
16 Sep 19FJ25418:00B73W     APW  NAN
16 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
16 Sep 19   FJ91519:00B73H  NAN  SYD
16 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
16 Sep 19FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
16 Sep 19IE70220:30A320     HIR  VLI  NAN
16 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
17 Sep 19FJ81105:20A332     LAX  NAN
17 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
17 Sep 19FJ39207:05A333     HKG  NAN
17 Sep 19   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
17 Sep 19   FJ45108:10B73W  NAN  CHC
17 Sep 19   FJ92108:15B738  NAN  BNE
17 Sep 19   FJ41108:30B73H  NAN  AKL
17 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
17 Sep 19   IE70309:30A320  NAN  VLI  HIR
17 Sep 19FJ36011:00A332     SIN  NAN
17 Sep 19   ON01811:45B733  NAN  INU  TRW  MAJ
17 Sep 19FJ91412:10B73H     SYD  NAN
17 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
17 Sep 19FJ27413:15ATR 72     VAV  NAN
17 Sep 19   FJ35113:25A332  NAN  NRT
17 Sep 19   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
17 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
17 Sep 19   N834BZ14:00B737-BBJ  NAN  SYD
17 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
17 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
17 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
17 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
17 Sep 19FJ41016:05B73H     AKL  NAN
17 Sep 19SKYTN1316:10MV22B     AMB  NAN
17 Sep 19SKYTN1416:10MV22B     AMB  NAN
17 Sep 19SKYTN1216:10MV22B     AMB  NAN
17 Sep 19SKYTN1116:10MV22B     AMB  NAN
17 Sep 19QF10116:30B738     SYD  NAN  SYD
17 Sep 19SUMO 8017:00C130     AMB  NAN
17 Sep 19FJ92017:00B738     BNE  NAN
17 Sep 19SUMO 8117:00C130     AMB  NAN
17 Sep 19FJ45017:05B738     CHC  NAN
17 Sep 19FJ21017:20B73H     TBU  NAN
17 Sep 19   QF10217:35B738  SYD  NAN  SYD
17 Sep 19VA18517:55B73H     MEL  NAN  MEL
17 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
17 Sep 19   FJ91519:00B73H  NAN  SYD
17 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
17 Sep 19NZ75419:05A321     AKL  NAN  AKL
17 Sep 19   VA18419:20B73H  MEL  NAN  MEL
17 Sep 19NZ81619:55A320     CHC  CHC
17 Sep 19   NZ75520:05A321  AKL  NAN  AKL
17 Sep 19   NZ81920:55A320  CHC  CHC
17 Sep 19   FJ81021:40A333  NAN  LAX
17 Sep 19   FJ87022:15A332  NAN  SFO
17 Sep 19   FJ41322:30B738  NAN  AKL
17 Sep 19   FJ82223:50B73W  NAN  CXI  HNL
18 Sep 19FJ81105:20A332     LAX  NAN
18 Sep 19FJ41406:05B738     AKL  NAN
18 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
18 Sep 19   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
18 Sep 19   FJ46107:50B73H  NAN  WLG
18 Sep 19   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
18 Sep 19   FJ92108:15B738  NAN  BNE
18 Sep 19   FJ39108:20A332  NAN  HKG
18 Sep 19KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
18 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
18 Sep 19FJ35009:05A332     NRT  NAN
18 Sep 19   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
18 Sep 19   FJ41110:30A332  NAN  AKL
18 Sep 19   SKYTN1211:00MV22B  NAN  CXI
18 Sep 19   SUMO 8011:00C130  NAN  CXI
18 Sep 19   SKYTN1111:00MV22B  NAN  CXI
18 Sep 19   SKYTN1411:00MV22B  NAN  CXI
18 Sep 19   SUMO 8111:00C130  NAN  CXI
18 Sep 19   SKYTN1311:00MV22B  NAN  CXI
18 Sep 19FJ91412:05B73H     SYD  NAN
18 Sep 19NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
18 Sep 19   FJ25513:10B73H  NAN  APW
18 Sep 19FJ27413:15ATR 72     VAV  NAN
18 Sep 19   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
18 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
18 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
18 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
18 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
18 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
18 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
18 Sep 19FJ46016:20B73H     WLG  NAN
18 Sep 19FJ92017:00B738     BNE  NAN
18 Sep 19FJ25418:00B73H     APW  NAN
18 Sep 19FJ41018:05A332     AKL  NAN
18 Sep 19ON01718:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
18 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
18 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
18 Sep 19   FJ91519:00B73H  NAN  SYD
18 Sep 19FJ82319:10B73W     HNL  CXI  NAN
18 Sep 19FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
18 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
19 Sep 19ASY36501:00FA7X     TBU  NAN  TBU
19 Sep 19FJ87105:10A332     SFO  NAN
19 Sep 19FJ81105:20A333     LAX  NAN
19 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
19 Sep 19FJ39207:05A332     HKG  NAN
19 Sep 19   FJ23107:30B73H  NAN  TRW
19 Sep 19   FJ45108:10B738  NAN  CHC
19 Sep 19   FJ92108:15B73W  NAN  BNE
19 Sep 19   FJ39108:20A332  NAN  HKG
19 Sep 19   FJ41108:30A332  NAN  AKL
19 Sep 19   FJ93508:40A330  NAN  MEL
19 Sep 19   FJ91109:00A333  NAN  SYD
19 Sep 19NZ81209:50A320     WLG  NAN  CHC
19 Sep 19   ASY36510:25FA7X  TBU  NAN  TBU
19 Sep 19   NZ81710:50A320  WLG  NAN  CHC
19 Sep 19FJ91412:10B73H     SYD  NAN
19 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
19 Sep 19   ON01812:50B733  NAN  INU  TRW  MAJ  KSA
19 Sep 19   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
19 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
19 Sep 19   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
19 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
19 Sep 19FJ23014:55B73H     TRW  NAN
19 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
19 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
19 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
19 Sep 19JQ11915:55A320     SYD  NAN  SYD
19 Sep 19FJ41016:05A332     AKL  NAN
19 Sep 19PX08616:45B738     POM  NAN
19 Sep 19   JQ12016:45A320  SYD  NAN  SYD
19 Sep 19FJ92017:00B73W     BNE  NAN
19 Sep 19FJ45017:05B738     CHC  NAN
19 Sep 19FJ21017:20B73H     TBU  NAN
19 Sep 19VA18517:55B73H     MEL  NAN  MEL
19 Sep 19FJ200818:20A330     SIN  NAN
19 Sep 19   FJ41319:00B73W  NAN  AKL
19 Sep 19   FJ91519:00A332  NAN  SYD
19 Sep 19FJ91019:00A333     SYD  NAN
19 Sep 19NZ75419:05A321     AKL  NAN  AKL
19 Sep 19   VA18419:20B73H  MEL  NAN  MEL
19 Sep 19NZ81619:55A320     CHC  NAN  WLG
19 Sep 19FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
19 Sep 19   NZ75520:05A321  AKL  NAN  AKL
19 Sep 19FJ93420:10A330     MEL  NAN
19 Sep 19   FJ92320:40B738  BNE  NAN
19 Sep 19   NZ81320:55A320  CHC  NAN  WLG
19 Sep 19   FJ81021:40A333  NAN  LAX
19 Sep 19   FJ87022:15A332  NAN  SFO
20 Sep 19FJ81105:20A332     LAX  NAN
20 Sep 19FJ92205:25B738     BNE  NAN
20 Sep 19FJ39207:05A332     HKG  NAN
20 Sep 19   FJ92108:15B738  NAN  BNE
20 Sep 19   PX08708:30B738  NAN  POM
20 Sep 19   FJ41108:30A332  NAN  AKL
20 Sep 19KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
20 Sep 19   FJ93508:45B73H  NAN  MEL
20 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
20 Sep 19FJ41609:40B73W     AKL  NAN
20 Sep 19   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
20 Sep 19F-ONCP11:00BE40     NOU  NAN  AKL
20 Sep 19FJ91412:05A330     SYD  NAN
20 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
20 Sep 19   FJ27713:00ATR 72  NAN  VAV
20 Sep 19   F-ONCP13:00BE40  NOU  NAN  AKL
20 Sep 19   FJ35113:25A330  NAN  NRT
20 Sep 19   FJ85313:30B73W  NAN  APW  HNL
20 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
20 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
20 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
20 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
20 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
20 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
20 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
20 Sep 19FJ41016:05A332     AKL  NAN
20 Sep 19QF10116:30B738     SYD  NAN  SYD
20 Sep 19FJ92017:00B738     BNE  NAN
20 Sep 19VH-ZIY17:15CJ2+     MCY  NAN  AKL
20 Sep 19   QF10217:35B738  SYD  NAN  SYD
20 Sep 19FJ27618:15ATR 72     VAV  NAN
20 Sep 19   VH-ZIY18:15CJ2+  MCI  NAN  AKL
20 Sep 19NF7418:45B733     VLI  NAN  VLI
20 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
20 Sep 19   FJ91519:00A330  NAN  SYD
20 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
20 Sep 19   NF7519:45B733  VLI  NAN  VLI
20 Sep 19FJ93420:25B73H     MEL  NAN
20 Sep 19   FJ92521:25B73H  NAN  BNE
20 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
20 Sep 19   FJ21323:30ATR 72  NAN  TBU
21 Sep 19FONCP01:45BE40     NOU  NAN  AKL
21 Sep 19   FONCP03:45BE40  NOU  NAN  AKL
21 Sep 19FJ87105:10A332     SFO  NAN
21 Sep 19FJ81105:20A333     LAX  NAN
21 Sep 19FJ92406:10B73H     BNE  NAN
21 Sep 19FJ21206:20ATR 72     TBU  NAN
21 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
21 Sep 19   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
21 Sep 19   FJ45108:10B738  NAN  CHC
21 Sep 19FJ85208:10B73W     HNL  APW  NAN
21 Sep 19   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
21 Sep 19   FJ39108:20A332  NAN  HKG
21 Sep 19   FJ93508:45B73H  NAN  MEL
21 Sep 19FJ35009:05A330     NRT  NAN
21 Sep 19   FJ91109:30A333  NAN  SYD
21 Sep 19NZ81209:45A321     WLG  NAN  CHC
21 Sep 19   FJ41110:00A332  NAN  AKL
21 Sep 19   NZ81710:50A321  WLG  NAN  CHC
21 Sep 19   FJ36111:40A330  NAN  SIN
21 Sep 19FJ91412:05A330     SYD  NAN
21 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
21 Sep 19   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
21 Sep 19FJ27413:15ATR 72     VAV  NAN
21 Sep 19   FJ21113:25A330  NAN  TBU
21 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
21 Sep 19   VJT79614:00GLEX  NAN  HNL
21 Sep 19NZ75614:15A321     AKL  NAN  AKL
21 Sep 19   FJ26114:20ATR 72  NAN  VLI
21 Sep 19VA18114:30A332     SYD  NAN  SYD
21 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
21 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
21 Sep 19   NZ75115:20A321  AKL  NAN  AKL
21 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
21 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
21 Sep 19   VA18216:00A332  SYD  NAN  SYD
21 Sep 19QF10116:30B738     SYD  NAN  SYD
21 Sep 19FJ92017:00B73H     BNE  NAN
21 Sep 19FJ41017:25A332     AKL  NAN
21 Sep 19FJ45017:25B738     CHC  NAN
21 Sep 19   QF10217:35B738  SYD  NAN  SYD
21 Sep 19FJ21017:40A330     TBU  NAN
21 Sep 19VA18517:45A332     MEL  NAN  MEL
21 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
21 Sep 19   FJ91519:00A330  NAN  SYD
21 Sep 19NZ75419:05A32N     AKL  NAN  AKL
21 Sep 19   VA18419:10A332  MEL  NAN  MEL
21 Sep 19FJ91019:30A333     SYD  NAN
21 Sep 19FJ26219:55ATR 72     VLI  NAN
21 Sep 19NZ81619:55A320     CHC  NAN  WLG
21 Sep 19   NZ75520:05A32N  AKL  NAN  AKL
21 Sep 19FJ26820:10B73W     HIR  NAN
21 Sep 19FJ93420:25B73H     MEL  NAN
21 Sep 19   FJ92320:40B738  NAN  BNE
21 Sep 19   NZ81320:55A320  CHC  NAN  WLG
21 Sep 19   FJ81021:40A333  NAN  LAX
21 Sep 19   FJ87022:15A332  NAN  SFO
22 Sep 19N151SD05:15GLF4     CNS  NAN
22 Sep 19FJ81105:20A332     LAX  NAN
22 Sep 19FJ92205:25B738     BNE  NAN
22 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
22 Sep 19FJ39207:05A332     HKG  NAN
22 Sep 19   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
22 Sep 19   FJ46107:50B73W  NAN  WLG
22 Sep 19   FJ92108:15B738  NAN  BNE
22 Sep 19   FJ41108:30B73H  NAN  AKL
22 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
22 Sep 19FJ36011:00A330     SIN  NAN
22 Sep 19VA17312:05A332     BNE  NAN  BNE
22 Sep 19FJ91412:05A330     SYD  NAN
22 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
22 Sep 19   FJ25513:10B73W  NAN  APW
22 Sep 19   VA17413:25A332  BNE  NAN  BNE
22 Sep 19   FJ35113:25A330  NAN  NRT
22 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
22 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
22 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
22 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
22 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
22 Sep 19FJ41016:05B73H     AKL  NAN
22 Sep 19FJ46016:20B73W     WLG  NAN
22 Sep 19QF10116:30B738     SYD  NAN  SYD
22 Sep 19VA18316:35B73H     SYD  NAN  SYD
22 Sep 19FJ92017:00B738     BNE  NAN
22 Sep 19PX08417:05F100     POM  HIR  NAN
22 Sep 19   FJ82017:10B73W  NAN  HNL
22 Sep 19   VA18217:25B73H  SYD  NAN  SYD
22 Sep 19   QF10217:35B738  SYD  NAN  SYD
22 Sep 19ON01717:40B733     PNI  TRW  INU  NAN
22 Sep 19VA18517:55B73H     MEL  NAN  MEL
22 Sep 19FJ25418:00B73W     APW  NAN
22 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
22 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
22 Sep 19   FJ91519:00A330  NAN  SYD
22 Sep 19NZ75419:05A321     AKL  NAN  AKL
22 Sep 19   VA18419:20B73H  MEL  NAN  MEL
22 Sep 19FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
22 Sep 19   NZ75520:05A321  AKL  NAN  AKL
22 Sep 19   FJ41520:30B73H  NAN  AKL
22 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
23 Sep 19FJ87105:10A332     SFO  NAN
23 Sep 19FJ81105:20A333     LAX  NAN
23 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
23 Sep 19   FJ21107:00ATR 72  NAN  TBU
23 Sep 19   FJ23107:30B73H  NAN  TRW
23 Sep 19FJ82107:45B73W     HNL  NAN
23 Sep 19   PX08508:00F100  NAN  HIR  POM
23 Sep 19   FJ92108:15B738  NAN  BNE
23 Sep 19   FJ39108:20A333  NAN  HKG
23 Sep 19   FJ41108:30A332  NAN  AKL
23 Sep 19KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
23 Sep 19   FJ93508:45B73H  NAN  MEL
23 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
23 Sep 19FJ35009:05A332     NRT  NAN
23 Sep 19   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
23 Sep 19SB33011:00A322     NOU  NAN  WLS
23 Sep 19   FJ36111:40A330  NAN  SIN
23 Sep 19   SB33011:55A322  NOU  NAN  WLS
23 Sep 19FJ91412:05A330     SYD  NAN
23 Sep 19FJ21012:10ATR 72     TBU  NAN
23 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
23 Sep 19   FJ25513:10B73W  NAN  APW
23 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
23 Sep 19   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
23 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
23 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
23 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
23 Sep 19FJ23014:55B73H     TRW  NAN
23 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
23 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
23 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
23 Sep 19FJ41016:05A332     AKL  NAN
23 Sep 19SB33116:15A322     WLS  NAN  NOU
23 Sep 19FJ92017:00B738     BNE  NAN
23 Sep 19   SB33117:10A322  WLS  NAN  NOU
23 Sep 19FJ25418:00B73W     APW  NAN
23 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
23 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
23 Sep 19   FJ91519:00A330  NAN  SYD
23 Sep 19FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
23 Sep 19FJ93420:25B73H     MEL  NAN
23 Sep 19IE70220:30A320     HIR  VLI  NAN
23 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
24 Sep 19FJ81105:20A332     LAX  NAN
24 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
24 Sep 19FJ39207:05A333     HKG  NAN
24 Sep 19   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
24 Sep 19   FJ45108:10B738  NAN  CHC
24 Sep 19   FJ92108:15B73W  NAN  BNE
24 Sep 19   FJ41108:30A332  NAN  AKL
24 Sep 19   FJ91109:00A333  NAN  SYD
24 Sep 19   IE70309:30A320  NAN  VLI  HIR
24 Sep 19FJ36011:00A330     SIN  NAN
24 Sep 19   ON01811:45B733  NAN  INU  TRW  MAJ
24 Sep 19FJ91412:05A330     SYD  NAN
24 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
24 Sep 19FJ27413:15ATR 72     VAV  NAN
24 Sep 19   FJ35113:25A330  NAN  NRT
24 Sep 19   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
24 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
24 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
24 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
24 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
24 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
24 Sep 19FJ41016:05A332     AKL  NAN
24 Sep 19QF10116:30B738     SYD  NAN  SYD
24 Sep 19FJ92017:00B73W     BNE  NAN
24 Sep 19FJ45017:05B738     CHC  NAN
24 Sep 19FJ21017:20B73H     TBU  NAN
24 Sep 19   QF10217:35B738  SYD  NAN  SYD
24 Sep 19VA18517:55B73H     MEL  NAN  MEL
24 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
24 Sep 19FJ91019:00A333     SYD  NAN
24 Sep 19   FJ91519:00A330  NAN  SYD
24 Sep 19NZ75419:05A321     AKL  NAN  AKL
24 Sep 19   VA18419:20B73H  MEL  NAN  MEL
24 Sep 19NZ81619:55A321     CHC  CHC
24 Sep 19   NZ75520:05A321  AKL  NAN  AKL
24 Sep 19   NZ81920:55A321  CHC  CHC
24 Sep 19   FJ81021:40A333  NAN  LAX
24 Sep 19   FJ87022:15A332  NAN  SFO
24 Sep 19   FJ41322:30B73H  NAN  AKL
24 Sep 19   FJ82223:50B73W  NAN  CXI  HNL
25 Sep 19FJ81105:20A332     LAX  NAN
25 Sep 19FJ41406:05B73H     AKL  NAN
25 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
25 Sep 19   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
25 Sep 19   FJ46107:50B73H  NAN  WLG
25 Sep 19   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
25 Sep 19   FJ92108:15B738  NAN  BNE
25 Sep 19   FJ39108:20A332  NAN  HKG
25 Sep 19   FJ41108:30B73H  NAN  AKL
25 Sep 19KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
25 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
25 Sep 19FJ35009:05A330     NRT  NAN
25 Sep 19   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
25 Sep 19FJ91412:05A330     SYD  NAN
25 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
25 Sep 19   FJ25513:10A330  NAN  APW
25 Sep 19FJ27413:15ATR 72     VAV  NAN
25 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
25 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
25 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
25 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
25 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
25 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
25 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
25 Sep 19FJ41016:05B73H     AKL  NAN
25 Sep 19FJ46016:20B73H     WLG  NAN
25 Sep 19FJ92017:00B738     BNE  NAN
25 Sep 19FJ25418:00A330     APW  NAN
25 Sep 19ON01718:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
25 Sep 19   FJ93118:50A330  NAN  MEL
25 Sep 19   FJ91519:00A330  NAN  SYD
25 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
25 Sep 19FJ82319:10B73W     HNL  CXI  NAN
25 Sep 19FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
25 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
26 Sep 19FJ87105:10A332     SFO  NAN
26 Sep 19FJ81105:20A333     LAX  NAN
26 Sep 19FJ93006:20A330     MEL  NAN
26 Sep 19FJ39207:05A332     HKG  NAN
26 Sep 19   FJ23107:30B73H  NAN  TRW
26 Sep 19   FJ45108:10B738  NAN  CHC
26 Sep 19   FJ39108:20A332  NAN  HKG
26 Sep 19   FJ41108:30A330  NAN  AKL
26 Sep 19   FJ93508:45B73H  NAN  MEL
26 Sep 19   FJ91109:00A333  NAN  SYD
26 Sep 19NZ81209:50A320     WLG  NAN  CHC
26 Sep 19   NZ81710:50A320  WLG  NAN  CHC
26 Sep 19FJ91412:05A330     SYD  NAN
26 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
26 Sep 19   ON01812:50B733  NAN  INU  TRW  MAJ  KSA
26 Sep 19   FJ21113:30B73W  NAN  TBU
26 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
26 Sep 19   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
26 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
26 Sep 19FJ23014:55B73H     TRW  NAN
26 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
26 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
26 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
26 Sep 19JQ11915:55A320     SYD  NAN  SYD
26 Sep 19FJ41016:05A330     AKL  NAN
26 Sep 19   JQ12016:45A320  SYD  NAN  SYD
26 Sep 19PX08616:45B738     POM  NAN
26 Sep 19FJ45017:05B738     CHC  NAN
26 Sep 19FJ21017:20B73W     TBU  NAN
26 Sep 19VA18517:55B73H     MEL  NAN  MEL
26 Sep 19NZ5418:50B772     AKL  NAN  AKL
26 Sep 19   FJ41319:00B73H  NAN  AKL
26 Sep 19   FJ91519:00A330  NAN  SYD
26 Sep 19FJ91019:00A333     SYD  NAN
26 Sep 19   VA18419:20B73H  MEL  NAN  MEL
26 Sep 19NZ81619:55A321     CHC  NAN  WLG
26 Sep 19FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
26 Sep 19   NZ5520:05B772  AKL  NAN  AKL
26 Sep 19FJ93420:25B73H     MEL  NAN
26 Sep 19   FJ92320:40B738  BNE  NAN
26 Sep 19   NZ81320:55A321  CHC  NAN  WLG
26 Sep 19   FJ81021:40A333  NAN  LAX
26 Sep 19   FJ87022:15A332  NAN  SFO
27 Sep 19FJ81105:20A332     LAX  NAN
27 Sep 19FJ92205:25B738     BNE  NAN
27 Sep 19FJ39207:05A332     HKG  NAN
27 Sep 19   FJ92108:15B738  NAN  BNE
27 Sep 19   PX08708:30B738  NAN  POM
27 Sep 19   FJ41108:30A332  NAN  AKL
27 Sep 19KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
27 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
27 Sep 19FJ41609:40B73H     AKL  NAN
27 Sep 19   FJ91709:50B73H  NAN  SYD
27 Sep 19   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
27 Sep 19FJ91412:05A330     SYD  NAN
27 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
27 Sep 19   FJ27713:00ATR 72  NAN  VAV
27 Sep 19   FJ35113:25A330  NAN  NRT
27 Sep 19   FJ85313:30B73W  NAN  APW  HNL
27 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
27 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
27 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
27 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
27 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
27 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
27 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
27 Sep 19FJ41016:05A332     AKL  NAN
27 Sep 19QF10116:30B738     SYD  NAN  SYD
27 Sep 19FJ92017:00B738     BNE  NAN
27 Sep 19   QF10217:35B738  SYD  NAN  SYD
27 Sep 19FJ27618:15ATR 72     VAV  NAN
27 Sep 19NF7418:45B733     VLI  NAN  VLI
27 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
27 Sep 19NZ5418:50B772     AKL  NAN  AKL
27 Sep 19   FJ91519:00A330  NAN  SYD
27 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
27 Sep 19   NF7519:45B733  VLI  NAN  VLI
27 Sep 19FJ91619:55B73H     SYD  NAN
27 Sep 19   NZ5520:05B772  AKL  NAN  AKL
27 Sep 19   FJ92320:40B738  NAN  BNE
27 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
27 Sep 19   FJ41522:00B73H  NAN  AKL
27 Sep 19   FJ21323:30ATR 72  NAN  TBU
28 Sep 19FJ87105:10A332     SFO  NAN
28 Sep 19FJ81105:20A333     LAX  NAN
28 Sep 19FJ92205:25B738     BNE  NAN
28 Sep 19FJ41405:35B73H     AKL  NAN
28 Sep 19FJ21206:20ATR 72     TBU  NAN
28 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
28 Sep 19   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
28 Sep 19FJ85208:10B73W     HNL  APW  NAN
28 Sep 19   FJ45108:10B738  NAN  CHC
28 Sep 19   FJ39108:20A332  NAN  HKG
28 Sep 19   FJ93508:45B73H  NAN  MEL
28 Sep 19FJ35009:05A330     NRT  NAN
28 Sep 19   FJ91109:30A333  NAN  SYD
28 Sep 19NZ81209:45A321     WLG  NAN  CHC
28 Sep 19   FJ41110:00A332  NAN  AKL
28 Sep 19   NZ81710:50A321  WLG  NAN  CHC
28 Sep 19   FJ36111:40A330  NAN  SIN
28 Sep 19FJ91412:05A330     SYD  NAN
28 Sep 19NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
28 Sep 19   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
28 Sep 19FJ27413:15ATR 72     VAV  NAN
28 Sep 19   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
28 Sep 19   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
28 Sep 19NZ75614:15A321     AKL  NAN  AKL
28 Sep 19   FJ26114:20ATR 72  NAN  VLI
28 Sep 19VA18114:30A332     SYD  NAN  SYD
28 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
28 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
28 Sep 19   NZ75115:20A321  AKL  NAN  AKL
28 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
28 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
28 Sep 19   VA18216:00A332  SYD  NAN  SYD
28 Sep 19QF10116:30B738     SYD  NAN  SYD
28 Sep 19FJ21017:20B73H     TBU  NAN
28 Sep 19FJ41017:25A332     AKL  NAN
28 Sep 19   QF10217:35B738  SYD  NAN  SYD
28 Sep 19VA18517:45A332     MEL  NAN  MEL
28 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
28 Sep 19NZ5418:50B772     AKL  NAN  AKL
28 Sep 19   FJ91519:00A330  NAN  SYD
28 Sep 19   VA18419:10A332  MEL  NAN  MEL
28 Sep 19FJ91019:30A333     SYD  NAN
28 Sep 19FJ26219:55ATR 72     VLI  NAN
28 Sep 19NZ81619:55A320     CHC  NAN  WLG
28 Sep 19   NZ5520:05B772  AKL  NAN  AKL
28 Sep 19FJ26820:10B73W     HIR  NAN
28 Sep 19FJ93420:25B73H     MEL  NAN
28 Sep 19   NZ81320:55A320  CHC  NAN  WLG
28 Sep 19   FJ92321:25B73H  NAN  BNE
28 Sep 19   FJ81021:40A333  NAN  LAX
28 Sep 19   FJ41522:00B73W  NAN  AKL
28 Sep 19   FJ87022:15A332  NAN  SFO
29 Sep 19FJ81105:20A332     LAX  NAN
29 Sep 19FJ41405:35B73W     AKL  NAN
29 Sep 19FJ92206:10B73H     BNE  NAN
29 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
29 Sep 19FJ39207:05A332     HKG  NAN
29 Sep 19   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
29 Sep 19   FJ46107:50B73H  NAN  WLG
29 Sep 19   FJ92108:15B738  NAN  BNE
29 Sep 19   FJ39108:20A332  NAN  HKG
29 Sep 19   FJ41108:30B73H  NAN  AKL
29 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
29 Sep 19FJ36011:00A330     SIN  NAN
29 Sep 19NZ5211:45B773     AKL  NAN  AKL
29 Sep 19FJ91412:05A330     SYD  NAN
29 Sep 19VA17312:05A332     BNE  NAN  BNE
29 Sep 19   NZ5313:00B773  AKL  NAN  AKL
29 Sep 19   FJ25513:10B73W  NAN  APW
29 Sep 19NZ75613:15A321     AKL  NAN  AKL
29 Sep 19   VA17413:25A332  BNE  NAN  BNE
29 Sep 19   NZ75114:20A321  AKL  NAN  AKL
29 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
29 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
29 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
29 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
29 Sep 19FJ41016:05B73H     AKL  NAN
29 Sep 19FJ46016:20B73H     WLG  NAN
29 Sep 19QF10116:30B738     SYD  NAN  SYD
29 Sep 19VA18316:35B73H     SYD  NAN  SYD
29 Sep 19FJ92017:00B738     BNE  NAN
29 Sep 19PX08417:05F100     POM  HIR  NAN
29 Sep 19   FJ82017:10B73H  NAN  HNL
29 Sep 19   VA18217:25B73H  SYD  NAN  SYD
29 Sep 19   QF10217:35B738  SYD  NAN  SYD
29 Sep 19ON01717:40B733     PNI  TRW  INU  NAN
29 Sep 19VA18517:55B73H     MEL  NAN  MEL
29 Sep 19FJ25418:00B73W     APW  NAN
29 Sep 19NZ75418:05A321     AKL  NAN  AKL
29 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
29 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
29 Sep 19   FJ91519:00A330  NAN  SYD
29 Sep 19   NZ75519:05A321  AKL  NAN  AKL
29 Sep 19   VA18419:20B73H  MEL  NAN  MEL
29 Sep 19FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
29 Sep 19   FJ41520:30B73W  NAN  AKL
29 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
30 Sep 19FJ87105:10A332     SFO  NAN
30 Sep 19FJ81105:20A333     LAX  NAN
30 Sep 19FJ93006:30B73H     MEL  NAN
30 Sep 19   FJ21107:00ATR 72  NAN  TBU
30 Sep 19FJ39207:05A332     HKG  NAN
30 Sep 19   FJ23107:30B73H  NAN  TRW
30 Sep 19FJ82107:45B73H     HNL  NAN
30 Sep 19   PX08508:00F100  NAN  HIR  POM
30 Sep 19   FJ92108:15B738  NAN  BNE
30 Sep 19   FJ39108:20A333  NAN  HKG
30 Sep 19   FJ41108:30A332  NAN  AKL
30 Sep 19KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
30 Sep 19FJ41608:40B73W     AKL  NAN
30 Sep 19   FJ91109:00A332  NAN  SYD
30 Sep 19   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
30 Sep 19   FJ41910:00B73H  NAN  AKL
30 Sep 19SB33011:00A322     NOU  NAN  WLS
30 Sep 19   FJ36111:40A330  NAN  SIN
30 Sep 19NZ5211:45B773     AKL  NAN  AKL
30 Sep 19   SB33011:55A322  NOU  NAN  WLS
30 Sep 19FJ91412:05A330     SYD  NAN
30 Sep 19FJ21012:10ATR 72     TBU  NAN
30 Sep 19   NZ5313:00B773  AKL  NAN  AKL
30 Sep 19   FJ25513:10B73W  NAN  APW
30 Sep 19   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
30 Sep 19VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
30 Sep 19JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
30 Sep 19VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
30 Sep 19FJ23014:55B73H     TRW  NAN
30 Sep 19   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
30 Sep 19   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
30 Sep 19   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
30 Sep 19FJ41016:05A332     AKL  NAN
30 Sep 19SB33116:15A322     WLS  NAN  NOU
30 Sep 19FJ92017:00B738     BNE  NAN
30 Sep 19   SB33117:10A322  WLS  NAN  NOU
30 Sep 19FJ41817:35B73H     AKL  NAN
30 Sep 19FJ25418:00B73W     APW  NAN
30 Sep 19   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
30 Sep 19FJ91019:00A332     SYD  NAN
30 Sep 19   FJ91519:00A330  NAN  SYD
30 Sep 19FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
30 Sep 19IE70220:30A320     HIR  VLI  NAN
30 Sep 19   FJ81021:40A332  NAN  LAX
Copyright © 2018. Air Terminal Services [Fiji] Pte Limited. All Rights Reserved. Disclaimer | Sitemap