Monthly Aircraft Movement Summary

Month: June, Year: 2017
Generated Date: Friday, 21 July 2017

July || June

Flight DateArr Flt NoSTAAC InDep Flt NoSTDAC OutJoint FlightsRouting
01 Jun 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
01 Jun 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
01 Jun 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
01 Jun 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
01 Jun 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
01 Jun 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
01 Jun 17   FJ46108:30B73W  NAN  WLG
01 Jun 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
01 Jun 17   FJ91109:00A333  NAN  SYD
01 Jun 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
01 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
01 Jun 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
01 Jun 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
01 Jun 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
01 Jun 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
01 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
01 Jun 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
01 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
01 Jun 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
01 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
01 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
01 Jun 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
01 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
01 Jun 17FJ46017:00B73W     WLG  NAN
01 Jun 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
01 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
01 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
01 Jun 17   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
01 Jun 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
01 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
01 Jun 17FJ91018:50A333     SYD  NAN
01 Jun 17FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
01 Jun 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
01 Jun 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
01 Jun 17   FJ87022:15A332  NAN  SFO
02 Jun 17   ON01801:00B733  NAN  INU  TRW  MAJ  KSA
02 Jun 17FJ92205:25B73H     BNE  NAN
02 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
02 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
02 Jun 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
02 Jun 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
02 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
02 Jun 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
02 Jun 17   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
02 Jun 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
02 Jun 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
02 Jun 17B0959010:45B737     TSA  NAN  PPT
02 Jun 17   B0959011:45B737  TSA  NAN  PPT
02 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
02 Jun 17SB33012:20A322     NOU  NAN  WLS
02 Jun 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
02 Jun 17   SB33013:15A322  NOU  NAN  WLS
02 Jun 17   FJ85313:40B73H  NAN  APW  HNL
02 Jun 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
02 Jun 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
02 Jun 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
02 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
02 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
02 Jun 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
02 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
02 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
02 Jun 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
02 Jun 17FJ41016:00B73H     AKL  NAN
02 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
02 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
02 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
02 Jun 17SB33117:35A322     WLS  NAN  NOU
02 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
02 Jun 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
02 Jun 17FJ41618:15B73W     AKL  NAN
02 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
02 Jun 17   SB33118:30A322  WLS  NAN  NOU
02 Jun 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
02 Jun 17NZ5419:00B772     AKL  NAN  AKL
02 Jun 17FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
02 Jun 17   NZ5520:40B772  AKL  NAN  AKL
02 Jun 17   FJ21321:15ATR 72  NAN  TBU
02 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
02 Jun 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
02 Jun 17VJT80423:30GLEX     SFO  NAN
03 Jun 17FJ21202:25ATR 72     TBU  NAN
03 Jun 17FJ87105:00A332     SFO  NAN
03 Jun 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
03 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
03 Jun 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
03 Jun 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
03 Jun 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
03 Jun 17FJ85208:25B73H     HNL  APW  NAN
03 Jun 17   FJ91109:30A333  NAN  SYD
03 Jun 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
03 Jun 17   FJ41110:00B73H  NAN  AKL
03 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
03 Jun 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
03 Jun 17   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
03 Jun 17PR-CSE13:30FA7X     PPT  NAN
03 Jun 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
03 Jun 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
03 Jun 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
03 Jun 17NF7414:15ATR 72-600     VLI  NAN  VLI
03 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
03 Jun 17   FJ21514:30ATR 72  NAN  TBU
03 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
03 Jun 17   NF7515:00ATR 72-600  VLI  NAN  VLI
03 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
03 Jun 17   VJT75715:30GLEX  NAN  LAX
03 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
03 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
03 Jun 17FJ41017:15B73H     AKL  NAN
03 Jun 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
03 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
03 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
03 Jun 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
03 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
03 Jun 17FJ91019:20A333     SYD  NAN
03 Jun 17FJ21419:40ATR 72     TBU  NAN
03 Jun 17FJ26820:00B73W     HIR  NAN
03 Jun 17   VJT80420:30GLEX  NAN  LAX
03 Jun 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
03 Jun 17IE70221:30A320     HIR  VLI  NAN
03 Jun 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
03 Jun 17   FJ25322:00ATR 72  NAN  APW
04 Jun 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
04 Jun 17FJ25204:50ATR 72     APW  NAN
04 Jun 17FJ92205:25B73H     BNE  NAN
04 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
04 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
04 Jun 17   FJ2941/94106:15B73W  NAN  SUV  SYD
04 Jun 17   FJ25107:00ATR 72  NAN  APW
04 Jun 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
04 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
04 Jun 17   FJ46108:30B73H  NAN  WLG
04 Jun 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
04 Jun 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
04 Jun 17   IE70311:00A320  NAN  VLI  HIR
04 Jun 17   FJ41512:00A332  NAN  AKL
04 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
04 Jun 17NZ5212:45B789     AKL  NAN  AKL
04 Jun 17FJ25013:40ATR 72     APW  NAN
04 Jun 17   NZ5314:00B789  AKL  NAN  AKL
04 Jun 17N40VC14:25GLF4     OGG  NAN
04 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
04 Jun 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
04 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
04 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
04 Jun 17   FJ26315:30ATR 72  NAN  VLI
04 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
04 Jun 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
04 Jun 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
04 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
04 Jun 17FJ46017:00B73H     WLG  NAN
04 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
04 Jun 17   FJ82017:10B73H  NAN  APW  HNL
04 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
04 Jun 17ON01717:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
04 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
04 Jun 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
04 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
04 Jun 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
04 Jun 17FJ41619:10A332     AKL  NAN
04 Jun 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
04 Jun 17FJ940/294019:30B73W     SYD  SUV  NAN
04 Jun 17   FJ41320:30B73W  NAN  AKL
04 Jun 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
04 Jun 17FJ26221:15ATR 72     VLI  NAN
04 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
04 Jun 17   FJ87022:15A332  NAN  SFO
05 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
05 Jun 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
05 Jun 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
05 Jun 17FJ82107:35B73H     HNL  NAN
05 Jun 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
05 Jun 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
05 Jun 17   FJ39108:20A333  NAN  HKG
05 Jun 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
05 Jun 17   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
05 Jun 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
05 Jun 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
05 Jun 17SB33011:00A322     NOU  NAN  WLS
05 Jun 17   SB33011:55A322  NOU  NAN  WLS
05 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
05 Jun 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
05 Jun 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
05 Jun 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
05 Jun 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
05 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
05 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
05 Jun 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
05 Jun 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
05 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
05 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
05 Jun 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
05 Jun 17FJ41016:00B73H     AKL  NAN
05 Jun 17SB33116:15A322     WLS  NAN  NOU
05 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
05 Jun 17   SB33117:10A322  WLS  NAN  NOU
05 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
05 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
05 Jun 17FJ41618:15B73W     AKL  NAN
05 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
05 Jun 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
05 Jun 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
05 Jun 17FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
05 Jun 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
05 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
06 Jun 17FJ87105:00A332     SFO  NAN
06 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
06 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
06 Jun 17FJ39207:05A333     HKG  NAN
06 Jun 17   FJ25307:20ATR 72  NAN  APW
06 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
06 Jun 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
06 Jun 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
06 Jun 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
06 Jun 17B0959010:44B737     PPT  NAN  TSA
06 Jun 17F-ONCP10:45C525     NOU  NAN  NOU
06 Jun 17   F-ONCP12:00C525  NOU  NAN  NOU
06 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
06 Jun 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
06 Jun 17   B0959013:00B737  PPT  NAN  TSA
06 Jun 17   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
06 Jun 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
06 Jun 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
06 Jun 17FJ25214:10ATR 72     APW  NAN
06 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
06 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
06 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
06 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
06 Jun 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
06 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
06 Jun 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
06 Jun 17   N15SD18:00GLEX  NAN  LAX
06 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
06 Jun 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
06 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
06 Jun 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
06 Jun 17FJ26820:00B73W     HIR  NAN
06 Jun 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
06 Jun 17   FJ41522:00B73H  NAN  AKL
06 Jun 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
06 Jun 17   FJ82223:55B73W  NAN  CXI  HNL
07 Jun 17N483CM01:00GLF4     DPS  NAN  PPT
07 Jun 17   N483CM02:00GLF4  DPS  NAN  PPT
07 Jun 17FJ41405:15B73H     AKL  NAN
07 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
07 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
07 Jun 17   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
07 Jun 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
07 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
07 Jun 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
07 Jun 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
07 Jun 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
07 Jun 17   FJ91109:00B73H  NAN  SYD
07 Jun 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
07 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
07 Jun 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
07 Jun 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
07 Jun 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
07 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
07 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
07 Jun 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
07 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
07 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
07 Jun 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
07 Jun 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
07 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
07 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
07 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
07 Jun 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
07 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
07 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
07 Jun 17FJ91018:45B73H     SYD  NAN
07 Jun 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
07 Jun 17FJ82319:30B73W     HNL  CXI  NAN
07 Jun 17FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
07 Jun 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
07 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
08 Jun 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
08 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
08 Jun 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
08 Jun 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
08 Jun 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
08 Jun 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
08 Jun 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
08 Jun 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
08 Jun 17   FJ46108:30B73W  NAN  WLG
08 Jun 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
08 Jun 17   FJ91109:00A333  NAN  SYD
08 Jun 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
08 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
08 Jun 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
08 Jun 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
08 Jun 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
08 Jun 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
08 Jun 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
08 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
08 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
08 Jun 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
08 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
08 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
08 Jun 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
08 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
08 Jun 17FJ46017:00B73W     WLG  NAN
08 Jun 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
08 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
08 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
08 Jun 17   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
08 Jun 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
08 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
08 Jun 17FJ91018:50A333     SYD  NAN
08 Jun 17FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
08 Jun 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
08 Jun 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
08 Jun 17   FJ87022:15A332  NAN  SFO
09 Jun 17   ON01801:00B733  NAN  INU  TRW  MAJ  KSA
09 Jun 17N808T03:30GLF4     KOA  NAN  ZQN
09 Jun 17   N808T04:00GLF4  KOA  NAN  ZQN
09 Jun 17FJ92205:25B73H     BNE  NAN
09 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
09 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
09 Jun 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
09 Jun 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
09 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
09 Jun 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
09 Jun 17   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
09 Jun 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
09 Jun 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
09 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
09 Jun 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
09 Jun 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
09 Jun 17   FJ85313:40B73H  NAN  APW  HNL
09 Jun 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
09 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
09 Jun 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
09 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
09 Jun 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
09 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
09 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
09 Jun 17SB33015:50A320     NOU  NAN  WLS
09 Jun 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
09 Jun 17FJ41016:00B73H     AKL  NAN
09 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
09 Jun 17   SB33016:45A320  NOU  NAN  WLS
09 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
09 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
09 Jun 17N688LS17:30GLF4     DRW  NAN
09 Jun 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
09 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
09 Jun 17FJ41618:15B73W     AKL  NAN
09 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
09 Jun 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
09 Jun 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
09 Jun 17FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
09 Jun 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
09 Jun 17   FJ21321:15ATR 72  NAN  TBU
09 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
09 Jun 17   FJ41322:00B73W  NAN  AKL
09 Jun 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
10 Jun 17FJ21202:25ATR 72     TBU  NAN
10 Jun 17FJ87105:00A332     SFO  NAN
10 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
10 Jun 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
10 Jun 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
10 Jun 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
10 Jun 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
10 Jun 17FJ85208:25B73H     HNL  APW  NAN
10 Jun 17   FJ91109:30A333  NAN  SYD
10 Jun 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
10 Jun 17   FJ41110:00B73H  NAN  AKL
10 Jun 17   N688LS10:00GLF4  NAN  KOA
10 Jun 17FJ41211:05B73W     AKL  NAN
10 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
10 Jun 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
10 Jun 17   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
10 Jun 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
10 Jun 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
10 Jun 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
10 Jun 17NF7414:15ATR 72-600     VLI  NAN  VLI
10 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
10 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
10 Jun 17   NF7515:00ATR 72-600  VLI  NAN  VLI
10 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
10 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
10 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
10 Jun 17FJ41017:15B73H     AKL  NAN
10 Jun 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
10 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
10 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
10 Jun 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
10 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
10 Jun 17FJ91019:20A333     SYD  NAN
10 Jun 17FJ26820:00B73W     HIR  NAN
10 Jun 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
10 Jun 17IE70221:30A320     HIR  VLI  NAN
10 Jun 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
10 Jun 17   FJ41522:00B73W  NAN  AKL
10 Jun 17   FJ25322:00ATR 72  NAN  APW
11 Jun 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
11 Jun 17FJ25204:50ATR 72     APW  NAN
11 Jun 17FJ41405:15B73W     AKL  NAN
11 Jun 17FJ92205:25B73H     BNE  NAN
11 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
11 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  HNL  NAN
11 Jun 17   FJ2941/94106:15B73W  NAN  SUV  SYD
11 Jun 17   FJ25107:00ATR 72  NAN  APW
11 Jun 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
11 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
11 Jun 17   FJ46108:30B73H  NAN  WLG
11 Jun 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
11 Jun 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
11 Jun 17   IE70311:00A320  NAN  VLI  HIR
11 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
11 Jun 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
11 Jun 17N604LP13:20CL604     OGG  NAN  OOL
11 Jun 17FJ25013:40ATR 72     APW  NAN
11 Jun 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
11 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
11 Jun 17   N604LP14:30CL604  OGG  NAN  OOL
11 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
11 Jun 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
11 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
11 Jun 17   FJ26315:30ATR 72  NAN  VLI
11 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
11 Jun 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
11 Jun 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
11 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
11 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
11 Jun 17FJ46017:00B73H     WLG  NAN
11 Jun 17   FJ82017:10B73H  NAN  APW  HNL
11 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
11 Jun 17ON01717:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
11 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
11 Jun 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
11 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
11 Jun 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
11 Jun 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
11 Jun 17FJ940/294019:30B73W     SYD  SUV  NAN
11 Jun 17   FJ41320:30B73W  NAN  AKL
11 Jun 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
11 Jun 17FJ26221:15ATR 72     VLI  NAN
11 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
11 Jun 17   FJ87022:15A332  NAN  SFO
12 Jun 17PRIVATE00:15LEAR36A     PPG  NAN  SYD
12 Jun 17   PRIVATE01:15LEAR36A  PPG  NAN  SYD
12 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
12 Jun 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
12 Jun 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
12 Jun 17FJ82107:35B73H     HNL  NAN
12 Jun 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
12 Jun 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
12 Jun 17   FJ39108:20A333  NAN  HKG
12 Jun 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
12 Jun 17   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
12 Jun 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
12 Jun 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
12 Jun 17SB33011:00A320     NOU  NAN  WLS
12 Jun 17   SB33011:55A320  NOU  NAN  WLS
12 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
12 Jun 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
12 Jun 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
12 Jun 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
12 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
12 Jun 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
12 Jun 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
12 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
12 Jun 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
12 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
12 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
12 Jun 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
12 Jun 17FJ41016:00B73H     AKL  NAN
12 Jun 17SB33116:15A320     WLS  NAN  NOU
12 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
12 Jun 17   SB33117:10A320  WLS  NAN  NOU
12 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
12 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
12 Jun 17FJ41618:15B73W     AKL  NAN
12 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
12 Jun 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
12 Jun 17FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
12 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
13 Jun 17FJ87105:00A332     SFO  NAN
13 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
13 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
13 Jun 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
13 Jun 17   FJ25307:20ATR 72  NAN  APW
13 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
13 Jun 17   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
13 Jun 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
13 Jun 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
13 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
13 Jun 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
13 Jun 17   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
13 Jun 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
13 Jun 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
13 Jun 17FJ25214:10ATR 72     APW  NAN
13 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
13 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
13 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
13 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
13 Jun 17FJ41016:00B73H     AKL  NAN
13 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
13 Jun 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
13 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
13 Jun 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
13 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
13 Jun 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
13 Jun 17FJ26820:00B73W     HIR  NAN
13 Jun 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
13 Jun 17   FJ41522:00B73H  NAN  AKL
13 Jun 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
13 Jun 17   FJ82223:55B73W  NAN  CXI  HNL
14 Jun 17FJ41405:15B73H     AKL  NAN
14 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
14 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
14 Jun 17   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
14 Jun 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
14 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
14 Jun 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
14 Jun 17KE13708:35A333     ICN  NAN  ICN
14 Jun 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
14 Jun 17   FJ91109:00B73H  NAN  SYD
14 Jun 17   KE13810:00A333  ICN  NAN  ICN
14 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
14 Jun 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
14 Jun 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
14 Jun 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
14 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
14 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
14 Jun 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
14 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
14 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
14 Jun 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
14 Jun 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
14 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
14 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
14 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
14 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
14 Jun 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
14 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
14 Jun 17FJ91018:45B73H     SYD  NAN
14 Jun 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
14 Jun 17FJ82319:30B73W     HNL  CXI  NAN
14 Jun 17FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
14 Jun 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
14 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
14 Jun 17   N40VC22:00GLF4  NAN  OGG
15 Jun 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
15 Jun 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
15 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
15 Jun 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
15 Jun 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
15 Jun 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
15 Jun 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
15 Jun 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
15 Jun 17   FJ46108:30B73H  NAN  WLG
15 Jun 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
15 Jun 17   FJ91109:00A333  NAN  SYD
15 Jun 17   PR-CSE09:30FA7X  NAN  OGG
15 Jun 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
15 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
15 Jun 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
15 Jun 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
15 Jun 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
15 Jun 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
15 Jun 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
15 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
15 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
15 Jun 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
15 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
15 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
15 Jun 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
15 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
15 Jun 17FJ46017:00B73H     WLG  NAN
15 Jun 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
15 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
15 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
15 Jun 17   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
15 Jun 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
15 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
15 Jun 17FJ91018:50A333     SYD  NAN
15 Jun 17FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
15 Jun 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
15 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
15 Jun 17   FJ87022:15A333  NAN  SFO
16 Jun 17   ON01801:00B733  NAN  INU  TRW  MAJ  KSA
16 Jun 17FJ92205:25B73H     BNE  NAN
16 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
16 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
16 Jun 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
16 Jun 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
16 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
16 Jun 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
16 Jun 17   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
16 Jun 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
16 Jun 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
16 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
16 Jun 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
16 Jun 17   FJ85313:40B73H  NAN  APW  HNL
16 Jun 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
16 Jun 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
16 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
16 Jun 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
16 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
16 Jun 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
16 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
16 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
16 Jun 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
16 Jun 17SB33015:50A320     NOU  NAN  WLS
16 Jun 17FJ41016:00B73H     AKL  NAN
16 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
16 Jun 17   SB33016:45A320  NOU  NAN  WLS
16 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
16 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
16 Jun 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
16 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
16 Jun 17FJ41618:15B73W     AKL  NAN
16 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
16 Jun 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
16 Jun 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
16 Jun 17FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
16 Jun 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
16 Jun 17   FJ21321:15ATR 72  NAN  TBU
16 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
16 Jun 17   FJ41322:00B73W  NAN  AKL
16 Jun 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
17 Jun 17FJ21202:25ATR 72     TBU  NAN
17 Jun 17FJ87105:10A333     SFO  NAN
17 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
17 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
17 Jun 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
17 Jun 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
17 Jun 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
17 Jun 17FJ85208:25B73H     HNL  APW  NAN
17 Jun 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
17 Jun 17   FJ91109:30A333  NAN  SYD
17 Jun 17   FJ41110:00B73H  NAN  AKL
17 Jun 17FJ41211:05B73W     AKL  NAN
17 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
17 Jun 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
17 Jun 17   FJ26913:00B73H  NAN  HIR
17 Jun 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
17 Jun 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
17 Jun 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
17 Jun 17NF7414:15ATR 72-500     VLI  NAN  VLI
17 Jun 17   FJ21514:30ATR 72  NAN  TBU
17 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
17 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
17 Jun 17   NF7515:00ATR 72-500  VLI  NAN  VLI
17 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
17 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
17 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
17 Jun 17FJ41017:15B73H     AKL  NAN
17 Jun 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
17 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
17 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
17 Jun 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
17 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
17 Jun 17FJ91019:20A333     SYD  NAN
17 Jun 17FJ21419:40ATR 72     TBU  NAN
17 Jun 17FJ26820:00B73H     HIR  NAN
17 Jun 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
17 Jun 17IE70221:30A320     HIR  VLI  NAN
17 Jun 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
17 Jun 17   FJ25322:00ATR 72  NAN  APW
18 Jun 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
18 Jun 17FJ25204:50ATR 72     APW  NAN
18 Jun 17FJ92205:25B73H     BNE  NAN
18 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
18 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
18 Jun 17   FJ2941/94106:15B73W  NAN  SUV  SYD
18 Jun 17   FJ25107:00ATR 72  NAN  APW
18 Jun 17   FJ91707:05B73H  NAN  SYD
18 Jun 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
18 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
18 Jun 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
18 Jun 17   FJ46108:30B73H  NAN  WLG
18 Jun 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
18 Jun 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
18 Jun 17   IE70311:00A320  NAN  VLI  HIR
18 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
18 Jun 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
18 Jun 17FJ25013:40ATR 72     APW  NAN
18 Jun 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
18 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
18 Jun 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
18 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
18 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
18 Jun 17   FJ26315:30ATR 72  NAN  VLI
18 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
18 Jun 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
18 Jun 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
18 Jun 17VA18316:30B73H     SYD  NAN  SYD
18 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
18 Jun 17FJ91616:50B73H     SYD  NAN
18 Jun 17FJ46017:00B73H     WLG  NAN
18 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
18 Jun 17   FJ82017:10B73H  NAN  APW  HNL
18 Jun 17   VA18217:15B73H  SYD  NAN  SYD
18 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
18 Jun 17ON01717:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
18 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
18 Jun 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
18 Jun 17   FJ41518:30B73H  NAN  AKL
18 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
18 Jun 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
18 Jun 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
18 Jun 17FJ940/294019:30B73W     SYD  SUV  NAN
18 Jun 17   FJ41320:30B73W  NAN  AKL
18 Jun 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
18 Jun 17FJ26221:15ATR 72     VLI  NAN
18 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
18 Jun 17   FJ87022:15A332  NAN  SFO
19 Jun 17FJ41401:45B73H     AKL  NAN
19 Jun 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
19 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
19 Jun 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
19 Jun 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
19 Jun 17FJ82107:35B73H     HNL  NAN
19 Jun 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
19 Jun 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
19 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
19 Jun 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
19 Jun 17   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
19 Jun 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
19 Jun 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
19 Jun 17SB33011:00A320     NOU  NAN  WLS
19 Jun 17   SB33011:55A320  NOU  NAN  WLS
19 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
19 Jun 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
19 Jun 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
19 Jun 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
19 Jun 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
19 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
19 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
19 Jun 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
19 Jun 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
19 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
19 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
19 Jun 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
19 Jun 17FJ41016:00B73H     AKL  NAN
19 Jun 17SB33116:15A320     WLS  NAN  NOU
19 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
19 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
19 Jun 17   SB33117:10A320  WLS  NAN  NOU
19 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
19 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
19 Jun 17FJ41618:15B73W     AKL  NAN
19 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
19 Jun 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
19 Jun 17FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
19 Jun 17   FJ25121:15ATR 72  NAN  APW
19 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
20 Jun 17FJ25003:55ATR 72     APW  NAN
20 Jun 17FJ87105:00A332     SFO  NAN
20 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
20 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
20 Jun 17   FJ87207:00A332  NAN  SFO
20 Jun 17   FJ25307:10B73W  NAN  APW
20 Jun 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
20 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
20 Jun 17   FJ21108:35A332  NAN  TBU
20 Jun 17   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
20 Jun 17   FJ91109:00A333  NAN  SYD
20 Jun 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
20 Jun 17FJ25212:00B73W     APW  NAN
20 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
20 Jun 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
20 Jun 17FJ21012:55A332     TBU  NAN
20 Jun 17   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
20 Jun 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
20 Jun 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
20 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
20 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
20 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
20 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
20 Jun 17FJ41016:00B73H     AKL  NAN
20 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
20 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
20 Jun 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
20 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
20 Jun 17FJ91018:50A333     SYD  NAN
20 Jun 17FJ26820:00B73W     HIR  NAN
20 Jun 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
20 Jun 17   FJ41522:00B73H  NAN  AKL
20 Jun 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
20 Jun 17   FJ82223:55B73W  NAN  CXI  HNL
21 Jun 17FJ41405:15B73H     AKL  NAN
21 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
21 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
21 Jun 17FJ87306:10A332     SFO  NAN
21 Jun 17   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
21 Jun 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
21 Jun 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
21 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
21 Jun 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
21 Jun 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
21 Jun 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
21 Jun 17   FJ91109:00B73H  NAN  SYD
21 Jun 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
21 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
21 Jun 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
21 Jun 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
21 Jun 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
21 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
21 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
21 Jun 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
21 Jun 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
21 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
21 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
21 Jun 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
21 Jun 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
21 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
21 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
21 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
21 Jun 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
21 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
21 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
21 Jun 17FJ91018:45B73H     SYD  NAN
21 Jun 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
21 Jun 17FJ82319:30B73W     HNL  CXI  NAN
21 Jun 17FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
21 Jun 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
21 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
22 Jun 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
22 Jun 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
22 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
22 Jun 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
22 Jun 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
22 Jun 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
22 Jun 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
22 Jun 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
22 Jun 17   FJ46108:30B73W  NAN  WLG
22 Jun 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
22 Jun 17   FJ91109:00A333  NAN  SYD
22 Jun 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
22 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
22 Jun 17NZ5212:45B789     AKL  NAN  AKL
22 Jun 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
22 Jun 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
22 Jun 17   NZ5314:00B789  AKL  NAN  AKL
22 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
22 Jun 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
22 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
22 Jun 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
22 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
22 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
22 Jun 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
22 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
22 Jun 17FJ46017:00B73W     WLG  NAN
22 Jun 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
22 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
22 Jun 17   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
22 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
22 Jun 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
22 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
22 Jun 17FJ91018:50A333     SYD  NAN
22 Jun 17FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
22 Jun 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
22 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
22 Jun 17   FJ87022:15A333  NAN  SFO
23 Jun 17   ON01801:00B733  NAN  INU  TRW  MAJ  KSA
23 Jun 17FJ92205:25B73H     BNE  NAN
23 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
23 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
23 Jun 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
23 Jun 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
23 Jun 17N998PB07:50GLF6     SUV  NAN
23 Jun 17N998PB07:50GLF6     SUV  NAN
23 Jun 17   FJ91707:50B73H  NAN  SYD
23 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
23 Jun 17KE13708:35A333     ICN  NAN  ICN
23 Jun 17   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
23 Jun 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
23 Jun 17   KE13810:00A333  ICN  NAN  ICN
23 Jun 17B0959010:50B737     TSA  NAN  PPT
23 Jun 17   B0959011:50B737  TSA  NAN  PPT
23 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
23 Jun 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
23 Jun 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
23 Jun 17   FJ85313:40B73H  NAN  APW  HNL
23 Jun 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
23 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
23 Jun 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
23 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
23 Jun 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
23 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
23 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
23 Jun 17SB33015:50A320     NOU  NAN  WLS
23 Jun 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
23 Jun 17FJ41016:00B73H     AKL  NAN
23 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
23 Jun 17   SB33016:45A320  NOU  NAN  WLS
23 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
23 Jun 17NP050917:00ORION     PPG  NAN
23 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
23 Jun 17FJ91617:35B73H     SYD  NAN
23 Jun 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
23 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
23 Jun 17FJ41618:15B73W     AKL  NAN
23 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
23 Jun 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
23 Jun 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
23 Jun 17FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
23 Jun 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
23 Jun 17   FJ21321:15ATR 72  NAN  TBU
23 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
23 Jun 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
24 Jun 17FJ21202:25ATR 72     TBU  NAN
24 Jun 17FJ87105:10A333     SFO  NAN
24 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
24 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
24 Jun 17   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
24 Jun 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
24 Jun 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
24 Jun 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
24 Jun 17FJ85208:25B73H     HNL  APW  NAN
24 Jun 17   NP050909:00ORION  NAN  WHE
24 Jun 17   FJ91109:30A333  NAN  SYD
24 Jun 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
24 Jun 17   FJ41110:00B73H  NAN  AKL
24 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
24 Jun 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
24 Jun 17   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
24 Jun 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
24 Jun 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
24 Jun 17VH-LAW13:35GLEX     SYD  NAN
24 Jun 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
24 Jun 17NF7414:15ATR 72-600     VLI  NAN  VLI
24 Jun 17VA18114:30A332     SYD  NAN  SYD
24 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
24 Jun 17   NF7515:00ATR 72-600  VLI  NAN  VLI
24 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
24 Jun 17   VA18216:00A332  SYD  NAN  SYD
24 Jun 17VA18516:20A332     MEL  NAN  MEL
24 Jun 17FJ91616:45B73H     SYD  NAN
24 Jun 17FJ41017:15B73H     AKL  NAN
24 Jun 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
24 Jun 17   VA18417:45A332  MEL  NAN  MEL
24 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
24 Jun 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
24 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
24 Jun 17FJ91019:20A333     SYD  NAN
24 Jun 17FJ26820:00B73W     HIR  NAN
24 Jun 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
24 Jun 17IE70221:30A320     HIR  VLI  NAN
24 Jun 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
24 Jun 17   FJ25322:00ATR 72  NAN  APW
24 Jun 17   FJ41522:00B73W  NAN  AKL
25 Jun 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
25 Jun 17FJ25204:50ATR 72     APW  NAN
25 Jun 17FJ41405:15B73W     AKL  NAN
25 Jun 17FJ92205:25B73H     BNE  NAN
25 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
25 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
25 Jun 17   FJ2941/94106:15B73W  NAN  SUV  SYD
25 Jun 17   FJ25107:00ATR 72  NAN  APW
25 Jun 17   FJ91707:05B73H  NAN  SYD
25 Jun 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
25 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
25 Jun 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
25 Jun 17   FJ46108:30B73H  NAN  WLG
25 Jun 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
25 Jun 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
25 Jun 17   IE70311:00A320  NAN  VLI  HIR
25 Jun 17VA17512:00A332     BNE  NAN  BNE
25 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
25 Jun 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
25 Jun 17   VA17613:25A332  BNE  NAN  BNE
25 Jun 17FJ25013:40ATR 72     APW  NAN
25 Jun 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
25 Jun 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
25 Jun 17   FJ26315:30ATR 72  NAN  VLI
25 Jun 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
25 Jun 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
25 Jun 17VA18316:30B73H     SYD  NAN  SYD
25 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
25 Jun 17FJ91616:50B73H     SYD  NAN
25 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
25 Jun 17FJ46017:00B73H     WLG  NAN
25 Jun 17   FJ82017:10B73H  NAN  APW  HNL
25 Jun 17   VA18217:15B73H  SYD  NAN  SYD
25 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
25 Jun 17ON01717:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
25 Jun 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
25 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
25 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
25 Jun 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
25 Jun 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
25 Jun 17FJ940/294019:30B73W     SYD  SUV  NAN
25 Jun 17   FJ41320:30B73H  NAN  AKL
25 Jun 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
25 Jun 17FJ26221:15ATR 72     VLI  NAN
25 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
25 Jun 17   FJ87022:15A332  NAN  SFO
26 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
26 Jun 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
26 Jun 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
26 Jun 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
26 Jun 17FJ82107:35B73H     HNL  NAN
26 Jun 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
26 Jun 17   FJ23108:00B73W  NAN  TRW
26 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
26 Jun 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
26 Jun 17   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
26 Jun 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
26 Jun 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
26 Jun 17SB33011:00A320     NOU  NAN  WLS
26 Jun 17   SB33011:55A320  NOU  NAN  WLS
26 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
26 Jun 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
26 Jun 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
26 Jun 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
26 Jun 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
26 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
26 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
26 Jun 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
26 Jun 17FJ23015:00B73W     TRW  NAN
26 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
26 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
26 Jun 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
26 Jun 17FJ41016:00B73H     AKL  NAN
26 Jun 17SB33116:15A320     WLS  NAN  NOU
26 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
26 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
26 Jun 17   SB33117:10A320  WLS  NAN  NOU
26 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
26 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
26 Jun 17FJ41618:15B73H     AKL  NAN
26 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
26 Jun 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
26 Jun 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
26 Jun 17FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
26 Jun 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
26 Jun 17JQ0221:10B788     HNL  NAN  MEL
26 Jun 17   FJ25121:15ATR 72  NAN  APW
26 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
26 Jun 17   JQ0222:25B788  HNL  NAN  MEL
27 Jun 17FJ25003:55ATR 72     APW  NAN
27 Jun 17FJ87105:00A332     SFO  NAN
27 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
27 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
27 Jun 17   FJ87207:00A332  NAN  SFO
27 Jun 17   FJ25307:10B73W  NAN  APW
27 Jun 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
27 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
27 Jun 17   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
27 Jun 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
27 Jun 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
27 Jun 17B0959010:50B737     PPT  NAN  TSA
27 Jun 17   B0959012:00B737  PPT  NAN  TSA
27 Jun 17FJ25212:00B73W     APW  NAN
27 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
27 Jun 17NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
27 Jun 17   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
27 Jun 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
27 Jun 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
27 Jun 17   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
27 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
27 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
27 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
27 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
27 Jun 17FJ41016:00B73H     AKL  NAN
27 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
27 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
27 Jun 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
27 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
27 Jun 17   N998PB17:30GLF6  NAN  NUQ
27 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
27 Jun 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
27 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
27 Jun 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
27 Jun 17FJ26820:00B73W     HIR  NAN
27 Jun 17   FJ81021:40A333  NAN  LAX
27 Jun 17   FJ41522:00B73H  NAN  AKL
27 Jun 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
27 Jun 17   FJ82223:55B73W  NAN  CXI  HNL
28 Jun 17FJ41405:15B73H     AKL  NAN
28 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
28 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
28 Jun 17FJ87306:10A332     SFO  NAN
28 Jun 17   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
28 Jun 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
28 Jun 17   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
28 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
28 Jun 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
28 Jun 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
28 Jun 17   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
28 Jun 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
28 Jun 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
28 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
28 Jun 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
28 Jun 17FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
28 Jun 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
28 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
28 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
28 Jun 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
28 Jun 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
28 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
28 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
28 Jun 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
28 Jun 17FJ41016:00B73H     AKL  NAN
28 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
28 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
28 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
28 Jun 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
28 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
28 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
28 Jun 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
28 Jun 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
28 Jun 17FJ82319:30B73W     HNL  CXI  NAN
28 Jun 17FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
28 Jun 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
28 Jun 17   FJ81023:50A332  NAN  LAX
29 Jun 17FJ36004:05A332     SIN  NAN
29 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
29 Jun 17FJ81105:50A333     LAX  NAN
29 Jun 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
29 Jun 17   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
29 Jun 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
29 Jun 17   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
29 Jun 17   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
29 Jun 17   FJ39108:20A332  NAN  HKG
29 Jun 17   FJ46108:30B73W  NAN  WLG
29 Jun 17   FJ41108:45A332  NAN  AKL
29 Jun 17   FJ91109:00A333  NAN  SYD
29 Jun 17   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
29 Jun 17PRIVATE12:15GLEX     ESS  NAN  OGG
29 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
29 Jun 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
29 Jun 17   PRIVATE13:15GLEX  ESS  NAN  OGG
29 Jun 17   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
29 Jun 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
29 Jun 17PRIVATE14:00CL604     ESS  NAN  HNL
29 Jun 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
29 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
29 Jun 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
29 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
29 Jun 17FJ23015:00B73H     TRW  NAN
29 Jun 17   PRIVATE15:00CL604  ESS  NAN  HNL
29 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
29 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
29 Jun 17FJ41015:55A332     AKL  NAN
29 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
29 Jun 17FJ91616:45B73H     SYD  NAN
29 Jun 17FJ46017:00B73W     WLG  NAN
29 Jun 17FJ21017:20B73H     TBU  NAN
29 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
29 Jun 17   PRIVATE18:00GLEX  NAN  LAX
29 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
29 Jun 17   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
29 Jun 17FJ45018:25B73H     CHC  NAN
29 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
29 Jun 17FJ91018:50A333     SYD  NAN
29 Jun 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
29 Jun 17FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
29 Jun 17   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
29 Jun 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
29 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
29 Jun 17   FJ87022:15A333  NAN  SFO
30 Jun 17FJ92205:25B73H     BNE  NAN
30 Jun 17FJ93005:50B73H     MEL  NAN
30 Jun 17FJ81105:50A332     LAX  NAN
30 Jun 17   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
30 Jun 17   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
30 Jun 17FJ39207:05A332     HKG  NAN
30 Jun 17   FJ41107:45B73H  NAN  AKL
30 Jun 17   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
30 Jun 17KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
30 Jun 17   FJ91109:00A332  NAN  SYD
30 Jun 17NZ75809:40A320     AKL  NAN  AKL
30 Jun 17   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
30 Jun 17   NZ75910:50A320  AKL  NAN  AKL
30 Jun 17FJ91412:20B73H     SYD  NAN
30 Jun 17NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
30 Jun 17   FJ85313:40B73H  NAN  APW  HNL
30 Jun 17FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
30 Jun 17   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
30 Jun 17VA18114:30B73H     SYD  NAN  SYD
30 Jun 17   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
30 Jun 17VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
30 Jun 17JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
30 Jun 17PRIVATE15:00LEAR36A     PPG  NAN  SYD
30 Jun 17FJ41015:10B73H     AKL  NAN
30 Jun 17   VA18015:20B73H  SYD  NAN  SYD
30 Jun 17   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
30 Jun 17SB33015:50A322     NOU  NAN  WLS
30 Jun 17   JQ12015:50A320  SYD  NAN  SYD
30 Jun 17   PRIVATE16:30LEAR36A  PPG  NAN  SYD
30 Jun 17   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
30 Jun 17VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
30 Jun 17   SB33016:45A322  NOU  NAN  WLS
30 Jun 17FJ91616:45B73H     SYD  NAN
30 Jun 17FJ92017:00B73H     BNE  NAN
30 Jun 17   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
30 Jun 17PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
30 Jun 17   FJ93118:10B73H  NAN  MEL
30 Jun 17FJ41618:15B73W     AKL  NAN
30 Jun 17   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
30 Jun 17FJ91018:50A332     SYD  NAN
30 Jun 17NZ75419:10A320     AKL  NAN  AKL
30 Jun 17FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
30 Jun 17   NZ75520:40A320  AKL  NAN  AKL
30 Jun 17   FJ21321:15ATR 72  NAN  TBU
30 Jun 17   FJ81021:40A332  NAN  LAX
30 Jun 17   FJ36122:35A332  NAN  SIN
   © 2015, Air Terminal Services. All rights reserved. Disclaimer | Sitemap